Uutgeveri’je

ET BESTELLEN VAN BOEKEN

Sund de oprichting van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in 1972 voert de Stichting een uutgeveri’je onder de naeme Stichting Et Boekefoons. Onder de knoppe Literetuur op disse webstee vienen jow een chronologische boekelist van 1972 of tot en mit 2009. Et bin alle boeken die deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte/Stichting Et Boekefoons uutgeven binnen, mar ok de boeken die ze tegere mit aandere instellings uutgeven hebben. De boeken mit een * in de chronologische list bin uutverkocht en dus niet meer leverber. Mar somstieden kuj’ mit hulpe van www.markplaats.nl of www.boekwinkeltjes.nl nog wel twiedehaans an bepaolde titels kommen en veerder vien ie staorigan ok op rommel- en boekemarkten genog twiedehaans Stellingwarver titels.
Bestellings van leverbere boeken kun plaetst wodden bi’j elke boekwinkel in et buten Stellingwarf en ok rechtstreeks bi’j oonze uutgeveri’je: info@stellingwarfs.nl of tillefonisch 0516-451108 (mae t/m do 8.30 – 16.30 u. en vr 8.30 – 12.30 u.) of per post: Willinge Prinsstr. 10, 8421 PE Oldeberkoop/Berkoop. Bi’j et toesturen over de post wo’n de portokosten in rekening brocht.

Alfabetische list van leverbere titels:

Adamse, Th. En H. Eggink/Geschiedenis van de diergeneeskunde in Ooststellingwerf. Euro 12,50.
Bakker, Roely/Zuver nuver/nuver zuver. Verhaelen en gedichten. Euro 5,50.
Berkenbosch, Karst/De sjaal. Novelle. Euro 6,50.
Bloemhoff, Henk/Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek. Euro 12,50.
Bloemhoff, Henk/Stellingwarfs Woordeboek. Diel I, A – E. Euro 30,00.
Bloemhoff, Henk/Stellingwarfs Woordeboek. Diel II, F – K. Euro 30,00.
Bloemhoff, Henk/Stellingwarfs Woordeboek. Diel III, L – R. Euro 30,00.
Bloemhoff, Henk/Stellingwarfs Woordeboek. Diel IV, S – Z. Euro 30,00.
Bloemhoff, Henk/Stellingwerver weerswijsheden. Euro 5,80.
Bloemhoff, Henk/Stellingwerfs. Taal in stad en land. Euro 12,50.
Bloemhoff, Henk (red.)/Op zoek naar de Stellingwarver identiteit. Euro 6,85.
Bloemhoff, Henk/Hoe schrijf je ’t Stellingwerfs. Euro 4,55.
Bloemhoff, Henk/Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs (proefschrift). Euro 25,00.
Bloemhoff, Henk/Taaltelling Nedersaksisch. Euro 9,00.
Bloemhoff en Piet Hemminga (red.) Streektaal en duurzaamheid. Euro 12,50.
Bloemhoff, Henk/Gien plak dat mi’j zo trekt. De geschiedenis van 13 dörpen van Oost-Stellingwarf. Euro 14,95.
Bloemhoff-de Bruijn, Philomène/Veldnaemen. Diel I. Ni’jberkoop en Ni’jhooltpae. Euro 6,80.
Bloemhoff-de Bruijn, Philomène/Veldnaemen. Diel II. Donkerbroek. Euro 6,80.
Bloemhoff-de Bruijn, Philomène en Ybe Duursma/Veldnaemen. Diel III. Der Izzzerd, Hooltwoolde, Ni’jhooltwoolde. Euro 7,70.
Bloemhoff, Sietske/In de bos van Piepmoes. Kienderboek. Euro 7,25.
Bloemhoff, Sietske, Guus Hellegers en Pieter Jonker/Dirk Kerst Koopmans. Schilder van de Scheene. Euro 17,95.
Feest van (h)erkenning. Wark van 31 Stellingwarver schrievers. Euro 12,25.
Heite, Remco/Guus Hellegers. Beeldhouwer. Euro 17,95.
Holtrop, Benny/Gezichten aachter matglas. Roman. Euro 10,70.
Holtrop, Benny/Mooi veur joker. Verhaelen. Euro 11,30.
Hoogeveen, H./Daor klept de klokke weer. Jeugdboek. Euro 12,50.
Hoornstra, Anke/Aosem. Gedichten. Euro 6,15.
Houtman, Harmen/Dichterbi’j. Gedichten. Euro 6,50
Jager, Henk, Et Stellingwarver Plaanteboek. Euro 12,50.
Jager, Sake en Evert van Ginkel/Archeologie van de Stellingwerven. Euro 29,95.
Jongsma, Willem en Geert Lantinga/Bronnenboek van Stellingwarf. Euro 13,40.
Jonker, Pieter/Johannes Mulders – kunstschilder, graficus en illustrator. Euro 2,75.
Jonker, Pieter en Kees Hoogendam/Hannie Mein, keramiste. Euro 5,80.
Jouk/Wille op ’e brille. Et eerste Stellingwarver husienboek. Euro 7,00.
Jouk/Decemberverhaelen van Jouk. Euro 8,00.
Köhler, Lily/Pimmegien is groot. Kienderboek. Euro 7,50.
Köhler, Lily/De winter is veurbi’j. Euro 7,25.
Köhler, Lily/De stoel. Autobiografische roman. Euro 12,50.
Koopmans, Dirk Kerst/Wiend in et riet. Een verhael van meensken en dingen an De Scheene mit tekenings van de schriever. Euro 8,00.
Kroese, Henk/Van Langedieke naor Ni’jberkoop. Kollums. Euro 7,70.
Land, Boele/Gooldsje. Novelle. Euro 2,50.
Lantinga, Jan H./Van heuren zeggen, zien en weten. Herinnerings an Blesdieke. Euro 5,90.
Lende, Piet van der/Veldnaemen. Diel V. De Langelille, Munnikeburen, Ni’jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg, Spange. Euro 11,50.
Lende, Piet van der/Veldnaemen. Diel VI. Ooldetriene en Sunnge. Euro 11,50.
Middendorp, Fokke/Fokke van Lute op ’e tekst over Aant Heidfa, Jan van Schoot, Johannes Wardenier. Euro 9,95.
Middendorp, Fokke/Her en der deur et oolde Wolvege. Euro 9,95.
Middendorp, Fokke/Huus op ’e Miente. Et levensverhael van Batteld Nijholt. Euro 9,95.
Meulen, Jan van der/Gedaachten. Gedichten. Euro 7,50.
Muziek op stapel/Johannes Passion in et Stellingwarfs. Euro 4,95.
Oosterhof, Jan/Krentiesbri’j. Riempies, strips, liedteksten en al zo wat henne. Euro 6,50.
Oosterhof, Jan/Piere en Slakke. Stripverhael. Euro 7,50.
Oosterhoff, Prof. Ir. J., Schrieveri’je van R.W. Oosterhoff Jzn. Euro 13,00.
Oosterloo, Sjoukje/Malle Meraokels. Euro 11,00.
Oosterwijk, Dr. T.H., Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen. Euro 14,50.
Oostra, Martin/God maekt mooie dingen. Biebelse verhael veur kiender. Euro 12,50.
Sociale strijd in Appelscha. Lezingenbundel over anarchisme en socialisme rond 1890. Euro 11,30
Scheenstra, Wiebe H.,/Zwalken deur et Fries-Drentse Wooold. Euro 11,50.
Schonewille, Jan/Maaike. Roman. Euro 8,00
Schroor, Meindert/De Friese Waterlinie. Geschiedenis. Euro 14,95.
Schuur, Dr. Jur/Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme. Euro 18,15.
Stien van Anne (schoelnaeme van Chr. Magour-Mulder)/Storm in et leven. Gedichten. Euro 8,90.
Stroetinga, H. en T. Kramer/De Hollebomebos. Kienderboek. Euro14,50.
Studentehaever. Kreatief wark van kursisten. Euro 4,95.
Teijema, Jan Willem/Doe gebeurde et. Gedichten. Euro 6,75.
Vakbeweging in de Friese Venen. Lezingenbundel over het Nationaal Arbeids-Secretariaat (1893-1940). Geschiedenis. Euro 6,85.
Veenstra, Johan/Brogge van glas. Autobiografische roman. Euro 11,00.
Veenstra, Johan/De wereld is gek. Humoristische verhaelen. Euro 10,00.
Veenstra, Johan/Verrassend Stellingwarfs. Vertaelings uut de Nederlaanse literetuur. Euro 9,25.
Veenstra, Johan/Geheim van de wiend. Roman. Euro 12,50.
Veenstra, Johan en Jan Brens/Stellingwarf Cantate. Liedteksten mit meziek, inleidende teksten en mit hooltgravures Peter Lazarov. Euro 4,55.
Veldhuizen, Jan/Beestebende. Beestachtige riempies. Euro 7,50.
Vent, Otto de/Veldnaemen van Stellingwarf. Diel IV. De Fochtel. Euro 7,70.
Vondeling, Hendrik/Haarm trilogie (Haarm, Haarm en Maatien en Jouk boerkt veerder). Euro 15,70.
Vries, Jan de/Van Riet en Rotan. De geschiedenis van de rietvlechtindustrie en de Rijksrietvlechtschool te Noordwolde. Euro 17,05.
Vries, Wiebe H. de/ De regio tijdens de Tweede Wereldoorlog. Euro 18,90.
Waterbolk, Prof. dr. Tj./Biografie van het Stellingwerver landschap (tekst lezing). Euro 2,50.

ET UUTGEVEN VAN BOEKEN

De uutgeveri’je warkt op basis van een jaorliks warkplan, dat uterlik in december deur et bestuur vaastesteld wodt en mitneumen wodt in de produktbegroting van et daorop volgende jaor. Instuurd manuscripten wo’n deur de staf van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte beoordield. De staf kan de hulpe inroepen van een deskundige of van een deskundige leeskemmissie bi’j et beoordielen van een manuscript. Wil een auteur een manuscript uutgeven kriegen, dan moet hi’j/zi’j intieds et manuscript inleveren. Omreden de oplaogen vaeke klein binnen, is d’r meerstal subsidie of sponsoring neudig. Ok zoks vragt tied omreden anvraogen lange onderwegens binnen veurdat ze beoordield binnen. Zo moe’n de anvraogen veur de perveensiaole subsidieregeling veur 1 jannewaori en veur 1 juli indiend wezen.
In de budgetoverienkomst mit de drie subsidiegevers is vaastesteld dat d’r jaors twie ni’je boeken en iene herdrok verschienen moeten. In principe wo’n d’r alliend boeken in et over et Stellingwarfs uutgeven of over onderwarpen die et streekeigene raeken. Somstieden is et weenselik om et uugeversrisiko te dielen mit aandere uutgevers. Manuscripten moe’n in principe in Word digitaol anleverd wodden. Veur de uutgever is et niet gebrukelik om bi’j een ofwiezing van een manuscript een uutgebreide motivaosie mit te sturen angaonde die ofwiezing. Auteurs kriegen een stanerd-kontrakt veurlegd, dat ondtwikkeld is deur de Verieninge veur Letterkundigen/Keuninklike Uutgeversbond. Auteurs kriegen in principe een honorarium van 10% van de bruto-verkooppries en d’r wodt ofrekend over et tal verkochte exemplaoren. Een veurschot, dat niet weeromme vodderd wodden kan, in in principe meugelik. Veur omslagontwarpers/illestrators is in princiepe een honorarium van 2% beschikber. Veur elke volgende drok wodt opni’j een kontrakt ofsleuten. Manuscripten kun opstuurd wodden naor Willinge Prinsstr. 10, 8421 PE Oldeberkoop/Berkoop of info@stellingwarfs.nl.

DISTRIBUSIE EN PROMOSIE VAN UUTGEVEN BOEKEN

De uutgever verspreidet zien ni’je boeken via de boekwinkels en vaaste verkooppunten in Stellingwarf, mar levert ok alle boekwinkels in Nederlaand en et buterlaand.
Elke titel krigt een eigen EAN/ISBN. De boeken liggen niet bi’j grote distributeurs zoas et Centraal Boekhuis Culemborg of Scholtens. De boeken wo’n leverd neffens de veurweerden en riegels, die in et boekevak algemien anveerd binnen deur de erkende uutgevers. De uutgever verspreidet de boeken ok mit hulpe van de jaorlikse sutelaktie in september. Ien keer in twie, drie jaor kommen vri’jwilligers mit een kroje mit boeken, cd’s en kelinders bi’j iederiene in Stellingwarf an de deure. Wi’j’ es mitdoen, meld je an. Jow bin meer as welkom! info@stellingwarfs.nl. Veurofgaond an de sutelaktie verschient de huus-an-huus boekekraante ‘Twie pond ’n stuver’ mit infermaosie over de ni’je boeken en aktiviteiten van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte/Stichting Et Boekefoons in een oplaoge van 24.000 exemplaoren. Adverteensieterieven op anvraoge leverber. De kraante wodt meugelik maekt deur de adverteerders. As een ni’j boek verschient, dan zorgt de uutgever meerstal veur een prissentaosie mit publiciteit d’r om henne. De ni’je titels wo’n ok ankondigd in et jaorlikse thematiedschrift Boeken van de AFUK/It Fryske Boek.

BOEKWINKELS EN VAASTE VERKOOPPUNTEN IN STELLINGWARF

Boekhaandel Bruna, Oosterwoolde
Boekhaandel Zwikstra, Wolvege
Boekhaandel De Jong, Appelsche
Boekhaandel Primera, Noordwoolde
Terpstra, Scharpenzeel
Harmke Kromkamp, Berkoop

(bi’j de tied brocht op 8 december 2009)