De Stellingwarver Schrieversronte is et belangriekste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een biezundere regio in Zuudoost-Frieslaand (NL), daor de meensken vanoolds Stellingwarfs praoten. Et Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch.
Oonze administraosie is los op maendag tot en mit donderdag, van 9.00 tot 16.00 ure. Overleggen mit ere mitwarkers kan allienig nao tillefonische ofspraoke.
Tip: kiek ok es op oonze ere websteden www.stellingplus.nl en www.stellingia.nl! Woj' graeg vot-en-daolik weten wat een woord of uutdrokking uut et Stellingwarfs betekent? Klik dan ditte an: www.stellingplus.nl/wp-content/uploads/2010/10/woordenboek3.pdf.


Jong en oold geneut van film

Een volle theaterzael van ’t Buurthuus in Noordwoolde; dat leverde de eerste vertoning van de Stellingwarver film ’Daor klept de klokke weer’ in Stellingwarf op. Jong en oold kwam op disse biezundere aovend of, en iederiene die mitdaon hadde of die uut belangstelling kommen was, bleek nao ofloop slim onder de indrok te wezen van de kwaliteit van de film daor speulders, figuraanten en skriptschriever-regisseur Thomas Rovers en zien opnaemeploeg mit mekeer veur zorgd hadden.
De aovend was liekewel al veur de vertoning fleurig uut aende gaon in de smoeke foyer van ’t Buurthuus. Dat kwam niet in et laeste plak deur et hoge reüniegehalte, mar zeker ok deur de middelieuwse sfeer daor et duo Marianta (Marita Kruijswijk en Marian Nesse) muzikaol veur zorgde.

Onderwies
Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen gaf in zien eupeningswoord et belang van dit soorte van projekten an veur et Stellingwarfs. Hi’j gaf ok an dat d’r de laeste tied hiel arg veul positief ommedaenken en belangstelling is veur et Stellingwarfs, veural ok veur et Stellingwarfs binnen et onderwies. Ok de film ‘Daor klept de klokke weer’ is mit naeme bedoeld veur et (vervolg)onderwies. An lesmateriaol en speciaole warkwinkels heurende bi’j de film wodt de kommende tied warkt, zodat de prissentaosie van de film an de schoelen laeter dit jaor wezen zal.

Roerige geschiedenisperiode
Tiedens et dri’jen van de film koj’ in de zael een spelde valen heuren, zo stille was et. Jong en oold geneut bi’j et zien van et filmverhael over een roerige periode in de Stellingwarver geschiedenis. Et gaot om de tied rond 1500 doe Stellingwarf zien vri’jhied, nao veul striederi’je, veurgoed kwietraeken zol en bi’j Frieslaand indield wodde. De film is baseerd op et boek ‘Daar klept de klok weer’ dat onderwiezer Hendrik Hoogeveen in 1949 schreef, en dat vuuftig jaor laeter deur Hans Koopmans, ok onderwiezer, in et Stellingwarfs vertaeld wodde.

Mit mekeer
An et aende van de aovend bedaankte Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff iederiene die him op wat veur meniere dan ok inzet hadde veur de film van hatte daorveur. ‘Et was een meraokels mooie tied die we mit mekeer hadden. En mit mekeer hebben we zorgen kund veur disse prachtige film. In de tied dat ik bi’j de Schrieversronte wark is dit misschien wel de aldermooiste aktiviteit veur mi’j west an now toe,’ zo leut ze weten. Bloemhoff benaodrokte ok de geweldig grote inzet van de heufdrollespeulders Emma Winter, Lute Wedekind, Dirk Nijk en Evert Pultrum, en die van Thomas Rovers en eerste regie-assistent Marco Reekers. Emma Winter kreeg extra ploempies uutdield, want zi’j zingt in de film ok nog es et prachtige ‘Lied van Stellingië’ (tekst Henk Bloemhoff, meziek Robert Lanting). Tot slot fielseteerde Klaas van Weperen Sietske Bloemhoff omreden ze disse maond 35 jaor in dienst is bi’j de Stellingwarver Schrieversronte.

Film naor de dörpen
De kommende tied zal de film in een flink tal dörpen in Stellingwarf vertoond wodden. Bi’j die vertonings zullen mitwarkers en/of speulders an en in de film uutleg geven over hoe de film tot staand kommen is, mar ze zullen grif ok over heur eigen, soms smeuiige, erverings tiedens de opnaemedaegen vertellen.


Heidepolle slöt weken mit teniel of

Basisschoele Heidepolle in Wolvege sleut gister heur projekt Meertmaond – Streektaelmaond feestelik of. Dat gebeurde deur een geweldig mooi optreden van alle leerlingen van groep zesse. Die groep hadde, tegere mit heur meester, hiel hadde warkt an een Stellingwarfstaelig tenielstok, daor ze niet alliend alle rollen in speulden, mar ok zels zorgden veur et dekor en alle neudige rekwisieten. Veur et tenielspeulen kregen ze deskundige adviezen van regisseur Nelie Mulder-Winter van Wolvege. Et verhael ‘Et sprokien’, van schriever Jaap Sikkema, ok uut Wolvege, wodde speciaol veur de schoele ommewarkt tot een tenielstok deur de Stellingwarver Schrieversronte. Et tenielstok wodde veur de schoele op film vaastelegd deur Andries van der Veen, ok uut Wolvege.
Dat et speulen en et verhael arg goed ansleugen was wel te marken an de reakties van et pebliek. Dat beston uut de leerlingen van de jongste groepen die van et begin of tot et aende van et stok zo stille weren as moesies. Een hiel groot komplement dus, dat nao aofloop nog es benaodrokt wodde deur Jaap Sikkema en Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff.


Streektaelweken Basisschoele De Heidepolle in Wolvege: ien en al anbod in et Stellingwarfs

Maendag 4 meert gongen op basisschoele De Heidepolle in Wolvege twie streektaelweken uut aende in et kader van Meert-Streektaelmaond. Tiedens de beide weken is d’r veural ommedaenken veur de Stellingwarver tael, mar ok veur de eigen streekkultuur. In een goeie wisselwarking mit de schoele zorgde de Stellingwarver Schrieversronte veur een achttal aktiviteiten, waor een achttal kenners van de tael en kultuur an mitwarken.
Op de eerste morgen vertelde taelkundige Henk Bloemhoff – schriever van et Stellingwarfs Woordeboek en jaorenlaank streektaelfunktionaoris – over et Stellingwarfs, de aachtergrond en de biezunderheden daorvan. Dat dee hi’j veur de leerlingen van groep 4 t/m 8. Femmie van Veen las veur in groep 3 uut et boek ‘De hollebomebos’, over o.e. de vervelende streken van de hekse Krakkemikka. Bi’j beide onderdielen is zorgd veur verwarkingsmateriaol.

Piepmoes en Muske Tiemen
Op deensdag 5 meert wo’n speciaol schreven verhaelties over Piepmoes verteld in groep 1 en 2, en gaot groep 6 an de slag mit een tenielstokkien in et Stellingwarfs. De dag d’r op gaot disse groep, onder deskundige leiding van Nelie Mulder-Winter, an de slag mit et oefenen d’r van. Veur dit onderdiel wodde een verhael van Jaap Sikkema ommewarkt tot een tenielstok.
Op 5 meert vertelt Christine Mulder in de groepen 4, 4/5 en 5 over heur wark as schriefster; in et biezunder over et kienderboek ’Muske Tiemen’. Niet alliend over de verhaelties, mar ok over de illestraosies die ze zels veur et boek maekte.

Johan Veenstra
Ok Johan Veenstra gaot naor de groepen 4, 4/5 en 5. Van him bin d’r mar liefst 28 boeken verschenen, en de leerlingen gaon him om die reden interviewen. Johan Veenstra vertelt ok over zien vertaeling van ‘Pake en Beppe Pluus’, een Nijntje-boekien in et Stellingwarfs.

De netuur in en foto’s
Groep 6/7 gaot op 6 meert op netuurexkursie mit netuurkenner Freddie de Vries. Veurofgaonde an de exkursie lat de auteur van et ‘Stellingwarfs Voegelboek’ eerst een PowerPoint zien, die hi’j speciaol ontwikkelde veur disse morgen. Op diezelde dag komt fotograaf Lenus v.d. Broek an groep 8 vertellen over et maeken van foto’s. Disse les is een veurbereiding op een biezundere kultuurhistorische exkursie op 7 meert.

Volksverhaelen en kultuurhistorische exkursie
Op 7 meert gaot groep 7 an de slag mit Stellingwarver volksverhaelen. Daorveur kriegen de leerlingen een film te zien over et ontstaon van De Lende, zoas dat lange leden warkelik gebeurde, mar ok hoe et neffens twie Stellingwarver volksverhaelen gebeurd wezen zol. Ok bi’j dit lesonderdiel bin een peer lesopdrachten ontwikkeld.
Geert Lantinga, Lenus v.d. Broek en Grietje Bosma-Dijkstra gaon op diezelde dag een kultuurhistorische kuier deur Wolvege maeken. Kenner van Wolvege Geert Lantinga het veur disse dag een speciaole route uutstippeld. De leerlingen van groep 8 gaon an de haand daorvan bekieken wat zi’j now van belang vienen om zunig mit te wezen en om te beweren veur meensken die over een hiele poze in Wolvege wonen zullen. Van die gebouwen, straoten, biezundere plakken of netuur maeken ze onderwegens foto’s. De weke d’r op gaot de groep o.l.v. Grietje Bosma en Geert Lantinga een verslag schrieven. Et doel is dat een tal van die verhaelen mit foto’s ok warkelik publiceerd wodden zullen.


Attie Nijboer in 'Tael an Taofel'

Kommende zundag 10 meert zal in et bekende Drentse kulturele pergramme 'Tael an Taofel' dichteresse Attie Nijboer van Oosterwoolde optreden. ‘Tael an taofel’ is een kombinaosie van literetuur, zang, meziek en lekker eten. An et pergramme doen alle keren streektaelschrievers en -zangers mit.
'Tael an Taofel' is altied in een sfeervolle lekaosie, en op 10 meert is dat ok al niet aanders. Et pergramme mit tael, meziek en eten is dan in Dwingel, in Grand Café De Brink (Brink 30-31). Et begint allemaole om 11.00 ure en duurt tot 14.00 ure an toe. Behalven Attie Nijboer dot Janet Lopstra mit, mit verhaelen en lat de groep Vollek (mit Grunninger folk en blues) van him heuren.
Vanwegens de altied grote belangstelling is op tied risserveren an te raoden! Meer infermaosie kuj’ vienen op https://huusvandetaol.nl/.


Mooi artikel mit en over Harmen Houtman in Liwwadder Kraante

Een hiel mooi artikel over de Stellingwarver auteur Harmen Houtman verscheen kotleden in de LC (Liwwadder Kraante). Dat is naor anleiding van et verschienen van zien verhaelebundel ‘As ik kiezen moch…’. Aj' interesse hebben in de Stellingwarver schrieveri'je en wark en persoon van disse auteur, dan is et wat veur je om dit artikel toch even te aachterhaelen - veur zoveer aj' et nog niet zien hadden netuurlik. Zie ok veerder op disse bladziede.


Harmen Houtman in et volle locht: biezundere boekeprissentaosie

De 68ste jaordag van Stellingwarver schriever Harmen Houtman zal hi’j grif niet gauw vergeten! Datzelde gelt ok veur alle meensken die vri’jdagmiddag 22 feberwaori die jaordag mitvieren konnen. Want naodat iederiene mit mekeer veur de jaorige zongen hadde, verscheen in et MFC ‘De ni’je stienze’ van Ni’jhooltpae ok et ni’jste boek van Houtman ‘As ik kiezen moch…’.
Et eerste exemplaor rikte de schriever uut an Ype Dijkstra uut Oosterwoolde. Dat gebeurde mit naeme omdat Houtman altied veul bewondering en respekt had hadde veur de wieze waorop Dijkstra negen jaor veurzitter was van de Stellingwarver Schrieversronte.

Ontroerend
Ype Dijkstra gaf an dat hi’j slim wies was mit et boek, en gong vervolgens in op de verhaelen die in ‘As ik kiezen moch…’ opneumen binnen. Dat kon, omreden hi’j van teveuren deur de uutgeveri’je van de Schrieversronte in de gelegenhied steld was om et boek te lezen. ‘Et is veural een hiel ontroerend boek wodden,’ zo gaf Dijkstra o.e. an. ‘Jow hebben daor niet alliend op een hiele mooie en gevulige wieze in verteld over jow jaoren thuus bi’j jow oolden in Ni’jhooltpae, mar bi’jglieks ok over de biezundere reizen die jow tegere mit jow vrund maekten.’ De oold-veurzitter van de SSR gaf daorbi’j een peer veurbeelden van de verhaelen uut mit naeme et eerste pat van et boek.

Lied ‘As ik kiezen moch…’
De middag was om drie ure eupend deur de Schrieversronte-veurzitter van now, Klaas van Weperen. Van Weperen gaf an dat et een drokke weke west hadde bi’j zien klub, ommes de aovend d’r veur was de premičre van de film ‘Daor klept de klokke weer’. Ok Van Weperen hadde et boek al even lezen kund, en ok hi’j was onder de indrok van de inhoold van et boek.
Harmen Houtman kwam netuurlik zels ok an et woord. Hi’j vertelde over hoe hi’j, naodat hi’j een periode aenlik alliend mar gedichten en liedteksten schreven hadde, de draod van et schrieven van verhaelen weer opnam in 2011. Veur et schoft las Houtman et verhael ‘De laeste jurk’ uut et ni’je boek veur. Veur et schoft trad ok Lammy Bruyns op en zong een tal lieties mit teksten van Houtman, heurzels begeleidende op de akkordeon. Speciaol veur de middag was et verhael ‘As ik kiezen moch…’ deur Houtman ok in dichtvorm schreven, en Lammy Bruyns brocht dit lied op een ingetogen en gevulige wieze.

Speciaol verhael van Johan Veenstra
Nao et schoft weren d’r twie biezundere bi’jdregen. Zo vertelde kollega-schriever Johan Veenstra een speciaol schreven verhael veur disse middag over veul gebeurtenissen die hi’j tegere mit Houtman mitmaekt hadde. En dat weren d’r hiel wat, want Veenstra en Houtman bin al meer as vuuftig jaor goeie kammeraoden. De bezukers an de middag kwammen zo aorig wat an de weet van de soms hilarische tafrielen die heur indertied ofspeuld hebben… Disse prachtige bi’jdrege Johan Veenstra is nog te lezen op zien webstee: www.johan-veenstra.nl > 'dagboeken'

Attie Nijboer mit gedichten
Nao et verhael van Johan Veenstra las Attie Nijboer een keuze uut de gedichten van Harmen Houtman veur. De dichteres uut Oosterwoolde vertelde ok dat ok zi’j veul wardering het veur et wark van Houtman, en dat was ok wel te marken an heur kundige wieze van veurdracht. Now en dan treden Nijboer en Houtman ok tegere op, zoas oflopen zommer in de Taeletuun in Liwwadden.

Noardewyn
Nao et schoft zong zangeres en akkordeoniste Lammy Bruyns opni’j een tal van heur prachtige lieties mit teksten van Harmen Houtman. Houtman en Bruyns treden ok nogal es tegere op, zoas dat eerdaegs et geval wezen zal in et Friese meziekpergramme ’Noardewyn’ op Omroep Frieslaand. Dat zal wezen op vri’jdagmiddag 8 meert; et livepergramme is van 13.00 tot 16.00 ure en is te volgen op ’e tillevisie, radio en internet.
Et was goed half zesse doe de Schrieversronte-veurzitter een mooie kulturele middag, daor zoe’n 90 meensken op ofkommen weren, ofsluten kon. ‘Dit soorte van middaegen bin van groot belang,’ zo gaf Van Weperen an. ‘Ik hope dan ok dat de Stellingwarver Schrieversronte nog in lengte van daegen deurgaon kan mit et orgeniseren van goeie aktiviteiten veur de toekomst van de Stellingwarver tael en kultuur.’


Wereldpremičre ‘Daor klept de klokke weer’ in Slieker, Liwwadden, en…
Et roegelt komplementen!


Geweldig veul lof en komplementen weren d’r donderdagaovend veur de maekers en speulders van de ni’je Stellingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’. Veur de premičre d’r van was ommeraek veul belangstelling, dat Filmhuus Slieker in Liwwadden mos ok zien twiede filmzael beschikber stellen. De aovend wodde orgeniseerd deur et Europees Buro Kleine Taelen (EBLT) i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte op ’e ’Dag van de Memmetael’, 21 feberwaori.
Veul speulders en figuraanten van de film weren naor Liwwadden kommen om daor veur et eerst ’heur’ film te zien. De spanning was vanzels groot, op dit mement hadden ze allemaole even waachten moeten. De opnaemen wodden in de zommer van 2017 maekt, mar deur wat tegenslag nao die tied was de film laeter klaor as dat eerst et doel was.

Skriptschriever en regie
Spanning was d’r vanzels ok bi’j skriptschriever en regisseur Thomas Rovers uut Grunningen. Ok al was hi’j tot op et laeste betrokken bi’j de laeste punties op de i, veur him was et uteraord slim spannend hoe op zien eerste grote film reageerd wodden zol. Spanning was d’r ok bi’j zien regie-assistent Marco Reeker, filmmeziekmaeker Dyno Hedges en Sietske Bloemhoff die indertied et initiatief veur de film nam en veur de perduktie zorgde. Al gauw was dudelik dat d’r niet alliend veul lof en wardering was veur alle akteurs in de film, mar ok dat die dr’niet minder was veur Rovers en zien filmploeg. In alle opzichten professioneel, dat was wat kenners d’r van zeden, en daor was ieder vanzels slim mit inneumen.

Filmlied Stellingië
Arg veul wardering was d’r ok veur et filmlied ‘Lied van Stellingië’, dat an et aende van de film te heuren is. Heufdrollespeulder Emma Winter zingt et lied op indrokwekkende wieze; de tekst wodde schreven deur Henk Bloemhoff, de meziek is van Robert Lanting. Et doel is om et lied ok nog appat van de film uut te geven.

Ni’je plannen
Van verschillende kaanten wodde d’r donderdagaovend vraogd of d’r bi’j de Stellingwarver Schrieversronte ni’je filmplannen binnen. Thomas Rovers en Sietske Bloemhoff hebben weten laoten dat die d’r inderdaod binnen. Et gaot liekewel dan om fiktie: et doel is dat een tal oorspronkelike Stellingwarver volksverhaelen verfilmd wodden zullen, mar dan daelezet in de tied van now. ‘Mar die plannen bin nog in een beginfase,’ neffens Rovers en Bloemhoff. ‘We bin eerst nog even drok mit disse film van vanaovend. D’r bin al verschillende anvraogen, ok al vanuut Drenthe, veur et vertonen van ‘Daor klept de klokke weer’. De eerste keer dat de film weer dri’jd wodden zal is op 22 meert, dat wodt mitien een soort van reünie veur alle meensken die op wat veur meniere oons hulpen hebben bi’j et maeken van de film.’


Premičre 'Daor klept de klokke weer' van now donderdag uutverkocht!

De premičre veur de Stellingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’, now donderdagaovend in Filmhuus Slieker in Liwwadden, is hielemaole uutverkocht.
Op 22 meert wodt de film veur et eerst in Stellingwarf vertoond, dat zal wezen in de theaterzael van ’t Buurthuus in Noordwoolde. Wie daor graeg naor toe wil, dat kan. D’r is een beparkt tal kaorten veurraodig; de intree is € 5,-. Risserveren kan deur een mail te sturen naor de Stellingwarver Schrieversronte: info@stellingwarfs.nl


Rok in Grote Karke

Vri’jdagaovend 14 feberwaori was de prachtige Stellingwarver patchworkrok, bestaonde uut 14.400,- lappies, nog ienkeer te zien. Dat was in de Grote Karke in Liwwadden, bi'j de ofsluting van Under de Toer: neffens veul meensken et meerst suksesvolle LF 2018-projekt. De rok was onderdiel van ‘De Verdwenen Peerden’, iene van de 31 mannefestaosies van Under de Toer. Van alle ni'jsters an de rok weren d’r vier vrouwluden mit. Uteraord dreug de smid uut et verhael, Geert Popkema van Noordwoolde, de prachtige rok, en was ok ontwarpster en artisiek leider Mariken Biegman d’r bi’j, krek as projektleider Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte.
De aovend wodde prissenteerd deur Jos Thie en Tamara Schoppert. An et aende van de aovend wodde een boek prissenteerd daor alle 31 mannefestaosies kot in beschreven binnen. De orgenisaosie hadde veur alle 31 mannefestaosies 30 exemplaoren beschikber steld.


‘Et eigene an de Stellingwarver veldnaemen': biezunder artikel over veldnaemen in Stellingwarf, verschenen in Fries Historisch tiedschrift

Et eerste nommer van Fryslân. Historisch tijdschrift, dat is et nommer van jannewaori / feberwaori, zet deur mit de riegel ‘Friese namen en Fryske nammen’. De oflevering in dit nommer gaot over ‘Et eigene an de Stellingwarver veldnaemen’. Henk Bloemhoff geft d'r een hiel riegeltien veurbeelden in daor de Stellingwarver veldnaemen biezunder of alderdeegst uniek mit binnen, tegenover veldnaemen die meer algemien West-Europees binnen. Disse riegel ‘Friese namen’ is veur mit naeme geďnteresseerden in de geschiedenis, de tael en in et biezunder de naemen in et Friese laandschop


Internationaole memmetaeldag in Drenthe

De anonieme aktiegroep Drents op Stee het in et kader van internationaole memmetaeldag de Nederlaanse plaknaemen veurzien van de Drentse variaant: Möppelt, Roon, Traord en Haolen. Neffens oonze bron, Hart van Nederland, lat de gemiente Meppel in elk geval veurlopig hangen: “We laoten et veurlopig wel hangen, we steunen de mooie Nedersaksische tael naemelik ook, binnen de gemiente wodt et ok veul spreuken. We gaon d’r butendat vanuut dat de aktievoerders et nao vandaege d’r ok weer netties weghaelen.’
(Officieel het Nieuw Roden - Roden wodde in et Stellingwarfs vroeger krek as in et Drents ok wel Roon nuumd - now officieel wel een twietaelige anduding, et Drents op et bod is: Nei Roon.)


Ni’j boek van Harmen Houtman: As ik kiezen moch…

Schriever Harmen Houtman uut Et Vene viert dit jaor een biezundere jaordag. Dat komt omreden op ’e dag dat hi’j 68 jaor wodt - dat is op vri’jdag 22 feberwaori - zien ni’jste boek prissenteerd wodden zal. As ik kiezen moch… is et vierde boek van Houtman. Bi’j zien eerdere boeken gong et om de dichtbundels Weerzien (1980), Veur de vorm (1994) en Dichterbi’j (2008); dit keer gaot et om een boek mit verhaelen. Ok al schrift Harmen Houtman veerweg et meerste gedichten en liedteksten, deur de jaoren henne schreef hi’j toch ok hiel wat verhaelen.

Vri’jhied
In As ik kiezen moch… schrift de schriever o.e. over zien herinnerings an de tied doe hi’j as kiend en jongknaop bi’j zien oolden an de Binnenweg in Ni’jhooltpae opgruuide. Die verhaelen bin niet alliend ontroerend, mar ze geven ok een mooi tiedsbeeld van de zestiger en zeuventiger jaoren van de veurige ieuw. In et boek bin liekewel ok indrokwekkende reisverhaelen opneumen, Houtman lat je daorin as et waore mit him mitreizen. De reisverhaelen gaon haost ongemurken over in de fiktieverhaelen in et laeste pat van et boek. Dat komt veural omreden niet alliend de reisverhaelen vaeke mit et thema vri’jhied te maeken hebben, veur een flink tal van zien fiktieverhaelen gelt etzelde. De vri’jhied om te leven wáór aj’ willen, de vri’jhied om te leven hóé aj’ willen.

Liedteksten en ienakters
Harmen Houtman schrift al sund zien kiendertied. Mit et schrieven in et Stellingwarfs begon hi’j in 1972, et jaor dat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde. Hi’j begon veural mit et schrieven van riempies, gedichten en verhaelen, mar al rap zorgde hi’j ok veur liedteksten veur verschillende muzikaanten, duo’s en kabberetgroepen. Harmen Houtman schrift liekewel ok ienakters; zo wun hi’j in 2006 de Stellingwarver Schriefwedstried mit zien ienakter Een hiete dag. Oflopen jaor schreef hi’j een belangriek diel van de liedteksten van et Stellingwarver Under de toerprojekt De Verdwenen Peerden, mar hi’j wun bi’jglieks ok een poëziewedstried van de Fryske Akedemy.
Stellingwarfs wark van Harmen Houtman is mit riegelmaot te lezen op ’e bladziede Stellingwarver Zaeken van de weekkraanten Stellingwerf en Nieuwe Ooststellingwerver, de Stellingwarver Spreukekelender en in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.
Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte en telt 140 bladzieden. Veur et omslag zorgde Bauke Visser Koenders van Haulerwiek.


Luusterders genieten van veurleesaktie

Op donderdag 7 en vri’jdag 8 feberwaori was d’r in de jaorlikse veurleesweke weer een grote groep van vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de bewoners van verpleeghuzen en zorginstellings een mooie veurleesmorgen of –middag te bezorgen. Ieder jaor hoolt de SSR disse aktie in de eerste helte van feberwaori; dit keer was de koördinaosie d’r van in hanen van Kiena Bouwer van De Haule.
Van tal van Stellingwarver schrievers wo’n d’r verhaelen veurlezen, vaeks gaot et om humoristische verhaelen en verhaelen over vroeger tieden. De verhaelen slaon altied meraokels an, en vaeke geft een verhael weer anleiding om mit mekeer herinnerings op te haelen. Dat de aktie slim wardeerd wodt, bliekt wel uut de verhaelen daor de veurlezers mit weerommekommen. Ieder jaor kommen d’r butendat weer ni’je groepen bi’j waor an veurlezen wodt. Zo las Baukje Krediet veur et eerst veur in de Vinckenhoeve in Vinkege en Hendrik Betten an een oolderengroep in et MFA van Berkoop. Omreden de aktie alle jaoren groter wodt is d’r aenlik nog wel verlet van meer veurlezers. Wie mithelpen wil an disse mooie aktie kan him opgeven op et kantoor van de Schrieversronte, dat kan tillefonisch naor 0516-451108 (even vraogen naor Kiena Bouwer) of per mail naor info@stellingwarfs.nl.


Overiesselse Staoten: onderzuuk naor plaknaemebodden mit Nedersaksisch en naor de ied in et Nedersaksisch onderwegens

Op veurstel van D66-Staotelid Jos Mooijweer hebben de Staoten van Overiessel kotleden besleuten dat d’r een onderzuuk komt naor de meugelikheden van et gebruuk van et Nedersaksisch op plaknaemebodden en in de iedsoflegging, mit naeme et uutspreken van de ied in et Nedersaksisch in perveensiaole staoten. ‘An de iene kaante erkennen we de tael wel, mar as ik as volksvertegenwoordiger die ied ofleggen wil in et Nedersaksisch, dan kan dat niet. Dat is niet uut te leggen.’ [welle van dit bericht: dagblad Stentor]. Mooijweer komt van 'Vollenhove' en is al langer in de pleit veur de ied in et Nedersaksisch.


Beginnerskursus Stellingwarfs 2018-2019 ofsleuten in Biebeltheek Wolvege

Mit een alderfleurigste bi’jienkomst wodde donderdagaovend 24 jannewaori de jongste kursus Stellingwarfs ofsleuten. Dat gebeurde in et vaaste lesplak van dit seizoen, de Eupenbaore Biebeltheek van Wolvege. De ‘kursus Stellingwarfs I’ hul disse keer zes lesaovenden van twie lesuren in. De lessen wodden verzorgd deur de kursusleiders Mark van Veen (Wolvege) en Henk Bloemhoff (Oosterwoolde).
Et gaot d’r in dit soorte van beginnerskursus omme et Stellingwarfs beter onder de kni’je te kriegen. De naodrok kwam disse keer stark op et schrieven van et Stellingwarfs te liggen, ok omreden haost alle kursisten van huus uut Stellingwarfs praoten en et lezen mar hiel zelden een perbleem is. Liekewel kreeg dat onderdiel ok et neudige ommedaenken, omreden luudop lezen helpt bi’j et goed uutspreken en omdat veul lezen helpt bi’j et vaasteholen van et goeie woordbeeld. En daor hej’ netuurlik baot bi’j aj’ et Stellingwarfs schrieven.
In de lessen is an de haand van een powerpoint veul ommedaenken geven an spelling, uutspraoke, woordgebruuk en grammatika, et laeste veural veur wat de oddering van de warkwoorden betreft. Een biezunder ommedaenken kreeg hoe aj’ et ien en aander in hulpmiddels opzuken kunnen (haandwoordeboek, boek ‘Schrijf je ’t Stellingwerfs’, ‘Taal in Stad en Land: Stellingwerfs’ en digiveurzienings op stellingia.nl en stellingplus.nl). D’r is warkt mit opzuukoefenings, invullen van muuilike vormen in zinnen en veerder mit diktees.
Meer praoten, meer schrieven, et Stellingwarfs zichtberder maeken in opschriften – ok dat weren onderwarpen die ommedaenken kregen. Disse kursisten hadden meerst uut heurzels al belangstelling veur Stellingwarver verhaelen, gedichten en romans, of bin die belangstelling now dudelik an et ontwikkelen. Ok historische boeken, al of niet in et Stellingwarfs, hadden ze aorighied an. De geschiedenis kreeg in disse kursus mit naeme ommedaenken in de vorm van et ontwikkelen van een eigen Kanon van Stellingwarf. Op dat punt zal nog warkt wodden an een vervolg. Et zal de kursusleiding ok bepaold niet verbaozen as de oold-kursisten dommiet gauwachtig es een verhael of gedicht publiceren in bi’jglieks et tiedschrift De Ovend. De kwaliteiten daorveur lieken d’r te wezen.
In april is d’r nog een soorte van ofslutende exkursie naor een netuurgebied in Stellingwarf, zoks onder leiding van netuurkenner Freddie de Vries van Hooltpae. Dan kriegen de kursisten ok heur ‘Bewies van mitdoen’ an disse kursus.
Ofslutend op disse laeste aovend voerde Schrieversronte-bestuurslid Hendrik Fokkema nog even et woord. Hi’j sprak zien wardering veur de belangstelling van de kursisten uut en nuumde nog even dat de Stellingwarver Schrieversronte meer in huus het dat veur heur de muuite weerd wezen kan. In dat verbaand wees hi’j d’r ok op dat et beeld dat vroeger wel beston: ‘een klein lekaol gebeuren’ al lange niet meer klopt. Et tael- en kultuurinstituut Stellingwarver Schrieversronte het leden en ondergaot belangstelling niet allienig in de regio Stellingwarf en omgeving, mar ok van veer daorbuten. Levend bewies is iene van disse kursisten. Zi’j bezocht de bi’jienkomsten in Wolvege van Amsterdam uut.Op de foto, veuran, v.l.n.r.: kursisten Miranda van der Vegt, Elizabeth Bergsma, Marian Jansen, Afra Wamsteker; boverste riegel v.l.n.r. kursusleider Mark van Veen; kursisten Jan Mulder, Wesley Veen, Johan Jansen, Roelof Bakker, Albert Slagter; SSR-bestuurslid (siktaoris) Hendrik Fokkema en kursusleider Henk Bloemhoff. Kursist Bertus v.d. Akker was verhinderd.


Ni’jste boek van Johan Veenstra ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’: verschenen zommer 2018, jannewaori 2019 al in herdrok!

Ie zollen de hittegolf van de 30ste weke van 2018 al haost vergeten wezen, mar dat was toegelieke dat et ni’jste boek van de produktieve Stellingwarver schriever Johan Veenstra op ‘e wereld kwam. Dat was in et MFC ‘De Ni’je Stienze’ in Ni’jhoolpae, op ‘e aovend van 27 juli om percies te wezen. Mit de rooie maone – wus ie dat ok nog, lezer?
‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’, een pakkende titel die staot veur een dikke twiehonderd bladzieden – en dat veur mar € 14,50. En now bin we al weer in jannewaori 2019 en… gaot dat boek in herdrok! Zoveul liefhebberi’je is d’r! Nog hiel even geduld, en uutgever Stellingwarver Schrieversronte kan et je weer leveren! Dat kan via info@stellingwarfs.nl: € 14,50, SSR 181, ISBN 978-90-6466-194-5. En netuurlik weer via de bekende boekwinkels.

Et ni’je boek ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ wodde in 2018 ankondigd as spannend en ontroerend – en bi’j de prissentaosie leut de schriever al op een indringende meniere wat marken waj’ al lezende ondergaon zullen. Alle wardering die laeter blieken dee, gelt netuurlik vandaege-de-dag liekegoed!

Bi’j de prissentaosie kreeg Sippy Tigchelaar et eerste exemplaor van de schriever anbeuden. Zi’j het bi’j Omroep Frieslaand warkt en kwam indertied bi’j Veenstra thuus om zien radioverhaelties op te nemen. En nog hebben ze een goed kontakt. Neerlandikus Peter Riksma was vraogd om Johan Veenstra an de haand van vraogen vertellen te laoten over et boek, en dat dee hi’j op een kundige meniere. Et sprak de zael bepaold an.

An now toe publiceerde Johan Veenstra 28 literaire boeken; dit 28ste ‘nommer’ in de riegel is zien zeuvende roman. Behalven om zien romans is Veenstra ok slim bekend vanwegens zien Stellingwarver poëzie, zien verhaelen en veurdrachten. En vanzels om zien kollums in et Stellingwarfs, benaemens in de LC (deensdagkraante). Veenstra warkt ok riegelmaotig mit an et Stellingwarver tiedschrift ‘De Ovend’


Stellingwarver verhaele-aovend

Vanwegens de eupening van LF 2018 hul museum 't Kiekhuus in Wolvege veurig jaor veur et eerst een Stellingwarver verhaele-aovend. Die sleug ommeraek an, zodat et museum dit jaor opni’j zoe’n aovend orgeniseert. Die aovend zal wezen op 25 jannewaori van 19.00 tot 22.00 ure.
Dit keer wo'n d’r verhaelen verteld deur een viertal schrievers en vertellers. Dat bin Jimmy Visser; zi’j vertelt over heur kienderjaoren krek nao de oorlog, doe ze opgruuide an de Karkstraote in Wolvege. Pier Postma zal vertellen over zien aeventuren die hi'j beleefde as zeune van een schilder. Koosje Hornstra vertelt verhaelen uut et onderwies. Roelof Bakker van et museum vertelt een verhael over de rutetikker. Die ston vroeger in de etalage om meensken te verleiden de winkel in te gaon. De verhaelen wo’n deurlopend verteld in de verschillende ruumten van 't Kiekhuus. Kosten: vuuf euro, inkl. koffie of thee mit een himpien koeke.


Koopstra’s van Ni’jberkoop

In et ‘Mededelingenblad 93’, jg. 24 nr. 1, jannewaori 2019, staot een aorig artikel dat gaot over de femilienaeme Koopstra in oonze regio Stellingwarf. Et is een uutgifte van de Nederlaanse Geologische Verieninge, ofdielinge Frieslaand. Geert Mulder, wonende in Amsterdam, schreef dat artikel, mit as titel ‘De Berkoper Families Koopstra’ (blz. 18-22). Hi’j risseneert dat de naeme Koopstra van Ni’jberkoop komt. De Koopstra’s hadden twie femilie-takken; ze kwammen behalven in Berkoop en Ni’jberkoop ok te wonen in Ni’jlaemer, Hooltwoolde, NI’jhooltwoolde, Wolvege, De Blesse en Peperge, en ok buten oons gebied. Een interessaant artikel, dat liekewel nog niet verklaoren kan hoe Lipke Engels, dochter van Engel Roelof en Wapkje Hendriks van Der Izzerd an de naeme Koopstra kwam.


Meer veurlezers vraogd

Sund jaor en dag orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte een veurleesaktie veur bewoners van alle Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen, en veur speciaole bi’jienkomsten veur oolderen in de kleinste dörpen. Die aktie lopt altied in et jaorgetiede van de winter. De eerstvolgende keer is in feberwaori 2019. De veurleesaktie wodt deur iederiene slim wardeerd, dat d’r kommen alle jaoren meer anvraogen bi’j. Dat het as gevolg dat d’r meer veurlezers neudig binnen as de vuuftien die now alle wark doen. Is dit wark misschien ok wat veur jow? Lees dan veerder op www.stellingplus.nll > Ni'js > 'Veurlezers vraogd'.


Boek over Het Heideveld op kommenwegen

Krek over de greens mit Overiessel liggen Willemsoord, De Polle, Stienwiekerwoold en wiede omgeving. De boeren van Stienwiekerwoold weren d’r niet veur te vienen doe Johannes van den Bosch, oprichter van de Maotschoppi’je van Weldaodighied, heur uutstrekte heideveld annexeren wol veur de anleg van de klonie Willemsoord; dat veld was krek even noordelik. Om heur gemienschoppelike eigendom te bescharmen richtten ze in 1819 de verieninge Het Heideveld en de daartoe behorende fondsen en eigendommen in de buurtschap Steenwijkerwold op, kot zegd: Het Heideveld. Kommend veurjaor verschient over dat gebied en veural et wel en wee van de verieninge een boek, onder de ansprekende naeme Het Heideveld. Boerenrepubliek aan de Reune. Dit boek zol ok veur pattie Stellingwarver geschiedenisliefhebbers de muuite weerd wezen kunnen. Schriever is Martin van der Linde, warkzem as historikus an de Stichting Iesselakedemie in Zwolle. Meer over disse onderneming vien ie op zien eigen webstee: www.martinvanderlinde.nl. Daor lees ie ok dat de bestuurders van vandaege-de-dag heur veural inzetten vanuut een verantwoordelikhiedsgevuul veur een unieke arfenis. De verieninge het nooit van zien agrarische oorsprong ofstaand neumen en wodt nog de hieltied veur et grootste pat bestuurd deur boeren uut de buurt.


Nulnommer ni’j volledig Friestaelig tiedschrift 'De Nije' ok mit ommedaenken veur en in Stellingwarfs en Bildts

Kan dat, een tiedschrift veur een bried pebliek, hielendal in et Fries? De ‘Ried fan de Fryske Beweging’ daenkt van wel en is begonnen mit een nulnommer (63 blz.). De inhoold bestaot veural uut algemiene stokken, mar netuurlik koj’ ok teksten over et Fries tegen. Aorig is ok dat Bildts en Stellingwarfs ommedaenken kriegen, in de eigen tael. Dat is over et ‘Bildts aigene’ en een tekst mit ommedaenken veur et Stellingwarfs/Nedersaksisch nationaol erkend.


Jan Haveman in et zunnegien

Maondeliks of jaorliks in et zunnegien – dat gebeurt meensken niet gauw, zeker niet vanwegens wark in een bestuur doen of vertegenwoordiger wezen bi’j een aandere klub. Al gaot et om vule langer, d’r was kotleden alle reden om zoks wisse wel te doen wat Jan Haveman anbelangt. Die is al van de oprichtingsbi’jienkomst in 1972 of lid van de Stellingwarver Schrieversronte. Haveman kwam in Buil op ‘e wereld, hi’j woonde laeter in Steggerde en nao zien onderwiezersopleiding, zien lerersopleiding Nederlaans en verschillende betrekkings in et onderwies was hi'j et laeste stok van zien loopbaene rektor van een schoelegemienschop in Emmen. Hi’j vertegenwoordigde van 1999 of de Stellingwarver Schrieversronte in et bestuur van SONT (‘Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied’, bestaonde uut vri’jwilligers) en hi'j dee daor aorig veul wark. Mar in de SONT-vergeerdering van 9 november 2018 nam hi’j ofscheid, om zien leeftied.
De Stellingwarver Schrieversronte hadde op 14 december een biezundere bi’jienkomst opzet mit bestuur, passeniel en vri’jwilligers. Ok Haveman zien vrouw Tineke was d’r bi’j. Klaas van Weperen, veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, daankte Haveman naodrokkelik veur al zien inzet. Zien Stellingwarver taelorgenisaosie hadde him niet aanders kend as een butengewoon trouw, konstruktief en sekuur vertegenwoordiger van oonze regio in et bestuur van SONT, zee hi’j. De grote daank van de Stellingwarver Schrieversronte wodde ok tot utering brocht mit twie mooie boeken as kedo.
De Ovend van december verschenen

Henk Bloemhoff gaot in disse Ovend op ’e nationaole erkenning van et Nedersaksisch van 10 oktober 2018 in. Rob Zethoven en Carol Klok brengen elk heur eigen kastverhael en Jan Koops praot mit kultuurwethoolder Fimke Hijlkema angaonde heur veurkeur veur een mooi plak, in de rebriek ‘Dit plak dot me wat’. Niet hielemaole onverwaachs bliekt dat De Blauwe Bos onder De Haule te wezen: ‘Dit is mien aachtertuun, kuj’ et mooier kriegen?’ De redaktie vertelt over en brengt hulde an Sigrid Dassen mit heur Stellingwarver versie van de saemenvatting van heur proefschrift. Heer Otto van Buil, overbekende kreaosie van Frank Spijkers, komt netuurlik ok weer langes. Disse Ovend komt goed uut de varve mit nog een hiele riegel verhaelen (van Kees Koopstra, Tuller, Jaap Sikkema, Marijke Ponne, Henk Zwanenburg en Sjoukje Oosterloo) en nog drie gedichten (Attie Nijboer, Jaap Sikkema, Marijke Ponne. Uut naeme van redaktie en lezers daankt Sietske Bloemhoff in et ‘Veuroffien’ redakteur Jannes Westerhof veur al zien wark veur ‘De Ovend’ en zien betrokkenhied. Hi’j stopt d’r liekewel mit om gezondshiedsredenen. Mit een interessaante historische bi’jdrege komt Jelle Roorda: ‘Andries Kuperus: “De Stellingwarven liggen mi’j nao an et hatte’, zo hiet et artikel. Henk Bloemhoff nuumt mooie schrieveri’je over Stellingwarf in jongachtige boeken die niet ieder bekend wezen zullen. Zo wo’n beschouwings over oonze ‘vri’jhiedsstried en saemenwarking’, pattekelier netuurbeheer in oonze wereld, de geschiedenis van Twietel en kommenistisch verzet in oonze kontreinen even op ‘e bodden brocht.


Even weerommmekieken naor 2018, et jaor dat ok de Stellingwarver Schrieversronte op verschillende menieren mitdee an Liwwadden Kulturele Heufdstad. We kieken nog even naor... de naemen van al die vri'jwilligers - bi'jveurbeeld! - die mithulpen bi'j et Projekt De Verdwenen Peerden. Kiek veur et aandere ok op oons webstee-archief. Ziekiek!

De Verdwenen Peerden: Schrievers: Roely Bakker, Harmen Houtman, Hilleke van der Molen, Attie Nijboer, Serge Epskamp; komponist: Serge Epskamp; arrangementen: Jan Andries Dijkstra, Serge Epskamp; meziek: koor Donna Dora, meziekverieninge Brocante (beide o.l.v. Jan Andries Dijkstra), gitaarklub Capodastro’s, Serge Epskamp; speulders/zangers: Geert Popkema, René Pen, Pieter Bergsma; gaastvrouw en gaastheer: Attie Nijboer en Jan Berend van Elp; daansers: Janna en Ditte Eijer; ruters: Céline Elzenaar, Froukje Derks; warkwinkel/gedichten: Wim Hunneman; gedichten: de leerlingen van groep 8 van De Tjongeling (Berkoop) en De Stelling (Makkinge); film: Patrick Hoving; ni’jgroep Berkoop: Jelkje Abma, Mariken Biegman, Margreet Bergsma, Mientje Dijkstra, Elly van Elp, Corrie Hoekstra, Jaaike Langstraat, Margje van der Meulen, Gerrie Neut, Jozefien Vernooij, Hennie de Vries, Jantje de Vries, Wilma de Vries; logistiek: Hendrik Betten, Hendrik Fokkeman, Hans Salverda, Olphert Smit; lekaosiebeheer: Joke Brouwer, Hendrik Betten, Wim Langstraat, Piet Lubbes; leiding: Mariken Biegman, artistiek leider; Serge Epskamp, muzikaol leider; Sietske Bloemhoff, projektleider. Veerder: EHBO Berkoop.
Personen, bedrieven en instaansies die et theater ‘De Verdwenen Peerden’ meugelik maekten: Annemersbedrief Houwer-Jansen B.V., Berkoop; Coulant Touring, Berkoop; de Berkoper karke; Dörpskantine Ni’jberkoop; Fa. De Nekker, Noordwoolde; Fem. Deknatel, Ni’jberkoop; Hotel Resteraant Lunia, Berkoop; Iepen Mienskipsfűns Frieslaand; It Fryske Gea; Kefé Resteraant Boszicht, Ni’jberkoop; Loon- en annemersbedrief De Samenwerking, Else; Museum Oold Ark, Makkinge; Plaetselik Belang Berkoop; Plaetselik Belang Ni’jberkoop; Stichting Begraafplaatsen Oolde- en Ni’jberkoop; Stichting Bercoop Fonds; Textielinstituut HAWAR, Berkoop; Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland


De Kienderwebstee: interessaante webstee bi'j de Stellingwarver Schrieversronte

De kienderwebstee is bedoeld veur kiender van vier tot twaelf jaor. Verhaelties, gedichten, spullegies, kleurplaeten, puzelties, lieties en gao mar deur zullen d'r plaetst wodden. Alles is bedoeld om thuus aachter de komputer lezen of doen te kunnen. Veur invulling en driemaondelikse verni'jing zorgen Kiena Bouwer, vaaste vri'jwilliger bi'j de Stellingwarver Schrieversronte, en Schrieversronte-webmeister Ninke van der Veen. Veur meer klik an: www.kienderwebstee.nl


Omroep Odrie: vlakbi’j, uut de eigen streek en… mit eigen tael en meziek: Odrie

Veur wie et nog niet wus: Omroep Odrie in Oost-Stellingwarf het twie hiele mooie pergrammes in en mit streektael en streektaelmeziek. Ze wo’n hieronder nog es nuumd. Die lekaole omroep is te heuren op 106.9 FM, kabel 104.1 FM.
Veur wie dit ok niet wus: via internet kuj’ Omroep Odrie ok goed heuren:
http://www.radioviainternet.nl/omroep-odrie.

Die streektaelpergrammes dat bin:

Op de vri’jdag:
16:00 ure: Huus en Hiem (herhaeling van de zundag d’r veur)
17:00 ure: Singeliers, meziekpergramme in de streektael. Prissentaosie: Henk Kroese, Evert de Boer, Sietske Bloemhoff, Baukje Oosting, Hans Koopmans.
Techniek: Jitze Hofstra

Op de zundagmorgen:
10.00 ure: Singeliers. Herhaeling van de zundag d’r veur (zie boven)
11.00-12.00 ure. Huus en Hiem. Stellingwarfs tael- en kultuurpergramme mit hiel wat zaeken die in huus en op et arf gebeueren. Prissentaosie: Hendrik Betten. Techniek: Peter Cruiming.


Haandboek Nedersaksisch lezen op internet? Et kan! Kiek op www.dbnl.nl

Et ‘Haandboek Nedersaksisch’ bestaot al weer meer as tien jaor. Et is intied uutverkocht raekt. Dat is netuurlik mooi, mar uut et veld kwammen nogal es vraogen om et op internet te zetten, zodat elk mit belangstelling zien gerak kriegen kan, as hi'j of zi'j temeensen nog gien exemplaor het. De rechthebbenden hebben heur goedvienen geven an et veurstel van de redaktie om zoks te doen, en de verantwoordelike meensken van KB/dbnl (‘digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren’) weren van hatte bereid om et te plaetsen - dus op et bekende www.dbnl.nl. Daor is et haandboek now digitaol te vienen. Op dat adres moej’ ‘handboek Nedersaksisch’ intoetsen en dan koj’uut bi’j de pdf van et komplete boek.


Woj' graeg mitien weten wat een Stellingwarfs woord inhoolt of hoej' et schrieven moeten?

Klik dan an: www.stellingplus.nl/wp-content/uploads/2010/10/woordenboek3.pdf.


Femilieberichten in et Stellingwarfs

Riegelmaotig wo’n wi’j vraogd om hulpe bi’j et schrieven van een tekst in et Stellingwarfs, bi’j et maeken van een opschrift, bi’j et bedaenken van een naeme in et Stellingwarfs of bi’j et opstellen van een femiliebericht in et Stellingwarfs. Et is hiel goed dat zoks gebeurt. De Stellingwarver Schrieversronte bestaot as instelling ok om meensken bi’j zok soorte van dingen te helpen. En wi’j helpen jim graeg, dat blief d’r mar niet lange over piekeren. Bel of mail oons dus, oons tillefoonnommer is 0516-451108. Om te mailen kuj' hier an de linkerkaante 'kontakt maeken' anklikken.


=================================================

Krek weeromme van een dag op schoele, van et warken op 'e febriek, een kuier of een lange vergeerdering, en even tied veur een gedicht? Lees dan even veerder!


Zeg sni’jklokkien…

“Zeg sni’jklokkien, sni’jklokkien,
Aemel en teer,
’t Is pas feberwaori!
Bin ie daor al weer?

Wat tingel ie, klingel ie?
Hej’t zo naor ’t zin?
Et kommende veurjaor
Lude ie dat soms in?

Och sni’jklokkien, sni’jklokkien,
Aemel en teer,
Wi’j “machtige” meensken,
Wi’j klaegen om ’t weer!”…

“Jim missen ’t Vertrouwen!
Dát maekt jim koold!
Jim durven haost niet!
Dát maekt jim oold!”

“Zeg sni’jklokkien, lude mar,
Lude mar deur!
Misschien vien ie eind’lik
Es even geheur”…

Jouk (schoelnaeme van Martinus Bakker), uut: Een haandvol speulgoed. Wolvege, 1972


Liften

Lamerts Klaos was naor de meid west.
Naor Berkoop, naor Jouken Griet!
Hi’j mos mit de billewaegen,
Want een fiets bezat-ie niet.
't Was wel wat een grote reize,
En 't was wel wat veer van honk,
Mar dat hadd' hi’j d'r veur over!
Grietien was een hélder jonkl
Mar doe kwam bi’j Bekhofstille
Him een auto aachterop.
‘Sjonge,’ docht Klaos, ‘dat za'k treffen!’
Haand omhogens; auto stop!
Remmen knasten, deure eupen:
‘Woj' mitrieden? Stap mar in!’
Klaos leut him gien twie keer nugen!
Dit gong him mar best naor 't zin.
‘En waor moet de reize henne?’
Vreug et heerschop aachter 't stuur.
‘ 'k Woon an d' ere kaante Makkem,
't Dadde huus veurbi’j Piet Schuur.
How! Hier is 't al! Dat gaot vloggel
En wat is de zwaorigheid?’
‘Dat kost niks heur, laot mar zitten,’
Was et kot, rejaol bescheid.
D' autodeure gong al eupen,
Mar Klaos dreutelde nog wat.
Hi’j keek veur en hi’j keek aachter,
Naost de auto en op ’t pad…
‘Zuuk ie wat?’ vreug doe et heerschop,
‘Kan 'k jow helpen altemet?’
‘Ja,’ zee Klaos, ‘ik mis mien klompen!
Die ha'k veur de deure zet!’


(Hendrik Johannes Bergveld, uut: Bergveld lest veur uut eigen wark. Berkoop, 2013)


De draod

Deur et leven lopt een draod
Een draod van tied en toeval
Die komt aachter jow an
Die rolt veur je uut
Strak trokken, soms mit kneupen
Is hi’j van binnen uut begonnen
En gaat tot et ande mit je mit
Mar niet iene wet waor as et aende begint
Deur et leven lopt een draod
Een draod van tied en toeval

Uut: Stien van Anne, Storm in et leven. Berkoop, 2004, 2de drok


spiegeling

langdurige mementen zwiegen
et staorigan verdwienen
van woorden en tieden
vlochtig, lochtig as waeterjuffers
wodt et heden kleinder
daanst deur grune sprieties
spiegelt him nog even en
is inienend
vot

Willem Jan Teijema (in: Doe gebeurde et. Stellingwarver Schrieversronte, [Berkoop], 2001


Riekdom

rusteloos
jaegen de meensken
aachter heur dromen an

dromen van riekdom
dromen van altied meer
dromen van altied groter
dromen van altied beter

*
ze vergeten
de grote riekdom
die ze al jaoren bezitten

Jan Veldhuizen (1941-2005); uut: De wiend blaost ok wel es
aandersomme. Gedichten.Kuier deur De Braandemeer

De Rottige Miente is een prachtig gebied in et westen van West-Stellingwarf. Dichte in de buurt ligt et netuurgebied Braandemeer. Een roeg gebied, waoj’ in twie uren (zes km) deurhenne kuieren kunnen. De naeme zol ofkomstig wezen van et ontstaon van dit stok netuur: een venebraand. Deur een diel van dit mooie stokkien Stellingwarf kuj’ ok henne fietsen. In De Kuunder ligt een anlegplak veur boten. Pruuf uut disse dichtriegels de sfeer:

Et riet wi’jt hier mit alle wienden mit,
de voegels daansen deur et weer,
et held’re waeter en et sobbig laand;
de puzelstokkies van et Braandemeer


Harmen Houtman (bron: Ni’je Oost-Stellingwarver 25-5-2011)


De beide gedichten van Roely Bakker die hier volgen bin opneumen in de Schrieversronte-uutgifte: 'Van Schossel tot Kuierpad' (Berkoop, zommer 2014)


Cocon

Onzichtbere draoden wienen me as
fien rag in de cocon van daegse dingen
zorgen en plicht bienen me an hier en now
vongen bin ‘k as in een kouwe van glas

in mien dromen zwarf ik
niet beparkt deur tied
onbelemmerd deur greenzen
vri’j as een voegel
licht as een veertien
opneumen deur de wiend

tot et morgenrood me vangt en
risseluut daelezet in et hier en now


Wiend

Wiend fluustert
reenfels in ’t waeter

zachies glidt
de veurjaorsbries
over et waeter
even wat
reenfelties dan ligt
de poele
weer stille
glad en zwat

de wiend nemt fluusterend
de geheimen mit


Roely Bakker


=================================================


Lendediek III

Elektrische paolen spinnen
mit heur zwatte draoden
een web van miemering
deur haastige lochten.

De dieze uut et waeter
wist tiedelik et asfalt uut,
een spinne lat een druppe valen,
op roestig stiekeldraod…

De zunne dri’jt zien kotte uren,
de wiend gieselt boom en blad,
et brune riet fluustert huut’rig
de diek waacht kalm en zwat.


Harmen Houtman
(uut:Dichterbi’j. Gedichten. Berkoop, 2008)November

’t Is weer gebeurd
mit alle uutbundighied van kleur en fleur.
Zo hier en daor lopt nog een koppel vee
te snuuien langs de kaant
de laeste gruunties op te zuken.
De sloden bin zo goed as dreuge.
Ja disse haast zal oons nog lange heugen,
want, ’t is haost half november onderhaand.
De meerste bomen bin al kael.
Et blad ligt overal,
now bruun van kleur
en ’t ritselt al mar deur
tot ok de laesten valen.
’t Is zo heur tied
en wi’j geloven et haost niet,
mar ’t is al half november onderhaand.
Die lochten – zo massief
in grauw en gries,
waoraachter al zo vroeg de vaele zunne ondergaot
en dan nog even mit een glundig goolden raand
zien best dot oons wat waarmte mit te geven,
want ’t is al half november onderhaand

Lamkje Hof-de Boer (1908-1991)
(bron: Onder eigen volk. Wark uut de jaoren 1970-1976 van 24 Stellingwarver schrievers. Oosterwoolde, 1978)


Op ’e fiets

(de tekst van et bekende lied van de Drentse groep ‘Skik’, vertaeld en naor oonze streek Stellingwarf bewarkt deur Sietske Bloemhoff)

'k Trap de fiets deur maelig zaand
op 'n pad tussen Buil en Else,
en as ik douk bi’j Kannede belaan’,
dan fiets ik deur.
Langs Appelsche gao 'k op ’e Fochtel an,
Oosterwoolde en dan langs de Kompejonsvaort,
en as ik dan De Kuunder zie dan fiets ik deur,
ik wil de hieltied veerder, ik wil alles zien.

De laeste mooie dag van 't jaor misschien,
liekewel 't mit de winterdag ok oe zo mooi wezen kan.
Ik wil now veerder deur naor Makkinge,
want bi’j d’oolde meule vien ik et prachtig.
A’k hier zo fiets en ’t wi’jt niet slim,
dan gaot 't haost vanzels.

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
‘k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.

’k Zit op ’e fiets, kom deur Iegyptezaand,
en bin zowat bi’j de Friese greens,
ik daenk da'k even kieken gao in ’t Hoornster laand,
dan gauw naor Berkoop.
Ik stao even te kieken bi’j et oold kenon,
en stao een posien te daenken wat ik now doen zal,
links of rechtdeur.

Dan gao ik veerder naor Zaandhuzen toe,
'n kaorte he'k niet neudig, want ik ken mien arf,
a'k daor doukies over De Lende kom
dan bin ‘k weeromme in West-Stellingwarf.
‘k Wil de hieltied veerder, naor Noordwoolde toe,
Vinkege, De Hoeve, naor Hooltpae.
A’k hier zo fiets en et wi’jt niet slim
dan gaot 't haost vanzels

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
’k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.

'k Gao now over Wolvege, Ni’jtriene,
over ’t pad langs de Scheene kot bi’j Scharpenzeel,
en dan rechtdeur naor et beeld van Pieter Poot,
Spangehoek en dan naor Sliekenborg,
‘k Zie lanen en de Kuunder Karke staon,
dan fiets ik deur want ’t wi’jt niet slim,
't gaot vandaege vanzels

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
’k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.Piepmoes

Ik snuffel en ik snoeve,
ik bin een stoere moes.
Ik hole niet van katten,
ik bin niet veur de poes!

De katten bin mien buren,
die spoeken vaek’ om huus,
Dan daenk ik: “Grote kringen!
Oe bleven jim mar thuus!”

Laest zollen ze deur de schostien,
dat vul heur lang niet mit.
Klaos Kaeter kreeg zien stat doe
op ’t hiete kachellit!

Klaos joepste naor beneden,
kwam daele mit een boem!
Ik zag dat krek gebeuren!
Ik lachte mi’j haost kroem!

Ik zat daor mar te gniezen
en zee: “Hoe vuult dat, maot?”
Klaos klauwde mit zien naegels,
hi’j wodd’ ofgries’lik kwaod!

Zeg beste kammeraoden,
ik moet d’r gauw vandeur!
Want daor komt Klaos de kaeter,
die is nog raozend, heur!

Al bin ‘k de starkste piepmoes
van ’t hiele heer en veer,
die Klaos is zo gremietig,
die stao ik now niet meer!

[Refrein:]
Piepmoes, Piepmoes, ie bin mien kammeraod,
Piepmoes, Piepmoes, ie bin mien beste maot!

tekst van kienderlietien: Henk Bloemhoff, in: Piepmoes, een bundel kienderlieties in de Stellingwarver tael. Oosterwoolde – Wolvege, 1975


tael

Wie streektael slit veur nostalgie
moet dit verhael niet lezen.
Et Stellingwarfs moet potverdrie
écht niet van gister wezen!


Jouk (schoelnaeme van Martinus Bakker)
Uut: De Ovend 9 (1981): blz. 88


=================================================

D'r is netuurlik vule en vule meer te lezen! Poëzie, verhaelen, romans in et Stellingwarfs, bi'jdregen over de tael, literetuur, volkskunde... Neem veur boeken en et tiedschrift 'De Ovend' kontakt op mit de Stellingwarver Schrieversronte. Kiek ok op de websteden die nuumd wodden in de eerste alinea op disse bladziede!
En klik an de meugelikheden links van disse bladziede. Ok daor vien ie hiel veul infermaosie die je uutkommen kunnen zol! Kiek daor ok veur et webstee-archief, mit ooldere berichten en zo.
En... koester mit oons et Stellingwarfs! Lees et, praot et, schrief et, vieter et gebruuk an!

=================================================

NI'JSTE ANPASSING VAN DISSE BLADZIEDE: 23-03-2019