De Stellingwarver Schrieversronte is et belangriekste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een biezundere regio in Zuudoost-Frieslaand (NL), daor de meensken vanoolds Stellingwarfs praoten. Et Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch. Oonze administraosie is los op maendag tot en mit donderdag, van 9.00 tot 16.00 ure. Overleggen mit ere mitwarkers kan allienig nao tillefonische ofspraoke. Tip: kiek ok es op oonze ere websteden www.stellingplus.nl en www.stellingia.nl! Woj' graeg weten wat een woord of uutdrokking inhoolt? Klik dan links onder 'Algemiene Info' op 'Stellingwarfs Woordeboek'.NI'JS


Kursus Stienwiekers en schriefwedstried Overiessel

Geďnteresseerden in et Stellingwarfs van de stad Stienwiek willen we geern even wiezen op de webstee van de Iesselakademie: daor wodt een kursus Stienwiekers anbeuden, deur de Iesselakademie zels tegere mit de Stienwieker historische verieninge. Die begint nog in feberwaori en is vier keer. Veur Overiessel as gehiel wodt d’r een schriefwedstried ankondigd. Veur streektaelliefhebbers uut oonze buurperveensie een mooie aktiviteit. Hej' interesse? Kiek dan even op: www.ijsselacademie.nl


Grote meerderhied Raod West-Stellingwarf: onderzuuk meugelikhied van fusie in OWO-verbaand mit ’t Vene; VVD en PVDA: wel borging van eigen tael en identiteit neudig

Over vuuf jaor misschien nog wel, mar laeter niet meer, alle taeken die op ‘West’ ofkommen zels financieren en uutvoeren kunnen. Dat vint de Raod van West-Stellingwarf en daoromme hebben ze et kollege verzocht om mit de OWO-partners de fusiemeugelikheden te onderzuken van West- en Oost-Stellingwarf mit Opsterlaand en ’t Vene. Eerste ‘stip op ‘e horizon’, een term die riegelmaotig vul in de vergeerdering van 1 feberwaori, is april 2017: dan zol et wie, watte en hoe in een plan van anpak helder wezen moeten.

De drie koalisiepartners VVD, PVDA en CDA zien iene grote gemiente van de OWO-gemienten mit ok ’t Vene d’r bi’j as de beste geraansie veur goeie veurzienings op 'e lange termien, wiels Wolvege ekenomisch profiteren zal van een ‘ekenomische asse’ Et Vene – Wolvege. VVD en PVDA benaodrokten elk dat d’r in een groot verbaand wel zorgd wodden moet veur een goeie borging van de eigen tael en kultuur van de regio. De meerste perti’jen nuumden trouwens de eigen identiteit van de gemiente en dochten dat die niet te lieden kriegen zal in een vule grotere gemiente. Butendat mienden sommigen dat zoks veural een kwessie van de dörpen is, niet van een gemiente as gehiel. Haost iederiene was wel veur deurgaon mit Oost-Stellingwarf. Et CDA benaodrokte betrouwbere partner van Opsterlaand blieven te willen. Ok de fraktie Westenberg wil een fusie onderzocht zien. Gruun Links ok; die wardeert et eigen visiestok van Oost-Stellingwarf slim, omdat de eigen kaansen en meugelikheden d'r dudelik in op ‘e bodden kommen; zoks zol van West aenlik ok moeten. Weststellingwerf Natuurlijk wil wel mit Oost-Stellingwarf, mar mit ’t Vene wil die perti'j allienig saemenwarking. West-Stellingwarfs Belang wil zelsstaandig blieven en investeren in de lekaole demokraosie. WB en Vrijheid Voor Allen vienen dat de bevolking heurd wodden moet in een referendum. Die het over een fusie of veerdere saemenwarking zien oordiel niet via de stembusse geven kund. VVD en PVDA willen juust gien referendum; de PVDA wees in dat verbaand op de kommende gemienteraodsverkiezings as meugelikhied. Heufdelike stemming leverde op dat allienig beide vertegenwoordigers van WB, de VVA en Weststellingwerf Natuurlijk tegen et fusieonderzuuk weren.


Veurzitter Ype Dijkstra: meer naodrok s.v.p. op kultuur, tael en geschiedenis van Stellingwarf bi'j eventuele veerdere saemenwarking

Zundag de 31ste jannewaori was Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra een ure te gaaste in et radiopergramme Huus en hiem van radio Odrie. Iene van de onderwarpen die op ‘e bodden kwammen weren de gemientelike rappotten over et al of niet deurgaon mit de gemientelike saemenwarking van de beide Stellingwarver gemienten en Opsterlaand, en et overleg daorover in de vergeerderings van de drie gemienteraoden. In disse tied van gemientelike saemenwarking en eventuele fusies in de veerdere toekomst haemerde Dijkstra d’r nog es op, krek as op ‘e ni’jjaorsreceptie van de Stellingwarver Schrieversronte, dat bi’j veerderpraoten toch veural de faktoren eigen kultuur, eigen tael en eigen geschiedenis van oonze regio Stellingwarf mitneumen wodden moeten. Veerdere, al of niet nauwere saemenwarking of laeter misschien nog fusies bin dingen daor de meensken heur miening hielemaole niet naor vraogd is, en butendat het zoks gien onderwarp west van verkiezingspergrammes, stemmeugelikheden of zoks. Mar, zee Dijkstra, gemienten bin niet in et eerste plak en allienig technische instermenten. Et bin, in oons geval zeker, eigen ienheden daor meensken mit eigen gewoonten, eigen opvattings en een eigen beleving van de identiteit gevuulsmaotig slim op betrokken binnen. De gemienten bin ok dingen van de meensken; now, praot daor over en betrek heur kultuur, tael en geschiedenis d’r bi’j, zo oordielde hi’j. Interviewer Hendrik Betten hadde him d’r trouwens over verbaosd, zee hi’j, dat beide Stellingwarver gemienten zokke verschillende rappotten uutkommen laoten hadden, mit zokke verschillende uutkomsten. Dijkstra zee him die verwondering goed veurstellen te kunnen.


Gemiente Westerveld: 20% inwoners minder as West-Stellingwarf; toch zelsstaandig de toekomst in

Borgemeister Rikus Jager van de Drentse gemiente Westerveld zegt vandaege in de LC dat ze daor gien verlet hebben van een fusie mit Stienwiekerlaand en beide Stellingwarver gemienten. Ze kun mit de gemiente Westerveld hiel goed zelsstaandig veerder. Opmarkelik is in dat verbaand dat zien gemiente nog gien 20.000 inwoners het, een vuufde minder as elk van de Stellingwarver gemienten. We kun hiel vule zels; veur et aandere warken we saemen, zegt Jager. In Frieslaand bin ze daor, zo et liekt onder drok van de perveensie Frieslaand, een stok graeger mit fusies en zo, donkt him. Hi’j begript de maekers van et gemientelike adviesstok van West-Stellingwarf niet, zegt hi’j. Ze bin niet bi’j him west om heur locht es op te stikken. Een begriepelike opmarking: dan hadden ze ommes heurd dat ok een kleinere gemiente prima zelsstaandig wezen kan; now stellen ze et omgekeerde [bron: LC 1-2-2016]


Raod van Stellingwarf-Oostaende: veurzichtig veerder mit OWO; D66: in 2017 500 jaor scheiden, dan dus weer bi’j mekeer is logisch

Op 26 jannewaori vergeerderde de gemienteraod van Oost-Stellingwarf over et hoe veerder mit de saemenwarking tussen de gemienten Oost-Stellingwarf, West-Stellingwarf en Opsterlaand. Dat leverde in meerderhied een veurzichtig veerdergaon op, zonder et besluut te nemen bereid te wezen tot een ambtelike fusie. De heer Slager van Ooststellingwerfs Belang, de perti’j mit de grootste fraktie in de raod, benaodrokte et grote belang van et zelsstaandig blieven. Dat kan neffens him goed in disse vorm van gemientelike saemenwarking in OWO-verbaand. Mit et CDA en de VVD, de aandere koalisieperti’jen - die mit ’n drienend de meerderhied hebben - komt dat daele op veurzichtig gruun locht veur deurgaonde saemenwarking, waorbi’j ommedaenken wezen moet veur verbeterings op punten daor et now nog niet goed gaot. De ienmaansfraktie van de CU daenkt ok zo, die van StellingwerfPlus wil bepaold niet naor een grotere gemiente toe, mar de ienmaansfraktie van D66 wil wel veerder om et gebied henne kieken, zoas naor Stienwiekerlaand, de gemiente die ok et vaekste nuumd wodt deur meensken die ok naor aandere meugelike partners kieken willen. D66 is dudelik van dat: die het as eerst stip op ‘e horizon et saemengaon van Oost- en West-Stellingwarf in 2017. Een hiel biezunder jaor zol dat wodden kunnen, deur een biezundere historische toevallighied. In 1517 wodde et gebied splist in Oost en West. Stellingwarf was doe te groot en gong dus gewoon deur de midden. Wat is d’r logischer om, as de schaole weer groter moet, die beide helten weer an mekeer te zetten, neffens D66. Ok PvdA en Gruun Links brochten de eigen kultuur en geschiedenis op ‘e bodden bi’j de veerdere gesprekken over saemenwarken en over et eventuele veerdere om de gemiente henne kieken in et locht van toekomstige saemenwarkings of eventuele fusies.


Ni’jjaorsbi’jienkomst Stellingwarver Schrieversronte: even bi’jpraoten, verscheidenhied an kultuur én de visie van Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra op verschillende rappotten angaonde een veerdere gemientelike saemenwarking of een eventuele gemientelike herindielinge

Op zaoterdagaovend 23 jannewaori hul de Stellingwarver Schrieversronte zien traditionele ni’jjaorsbi’jienkomst. Disse keer was et in et nog ni’je aktiviteitecentrum MFA van Berkoop. Dat vuulde mar goed an, want de zaelruumte bleek slim geschikt veur de optredens van de artiesten die disse aovend tot een meraokels fleurige en gevarieerde gebeurtenis maekten.
Stellingwarver Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra sprak uteraord een woord van welkom uut an iederiene en in et biezunder an de aktiviteitekemmissie, die disse aovend tot in de punties veurbereided hadde en ok uutvoerde.

Dijkstra was wel wat in mineur over de toestaand wiederop in de wereld, mit grote stromen vlochtelingen en mit oorlog in aorig wat lanen. Butendat maekte hi’j him wel wat ongerust over de mienings- en beeldvorming in Nederlaand zonder dat d’r al te vule kennis van feiten en kunde onder zit. Waor is de degelikhied op basis van kennis en kunde, waordeur oons laand in de twiede helte van de veurige ieuw zoveul stappen veuruut zetten kon? Dijkstra legde daorbi’j ok een link naor de rappotten en kraantestokken angaonde intergemientelike saemenwarking en eventuele fusies. Mit naeme vaalt et him de laeste tied op dat in dat verbaand vusen te min keken wodt naor de kulturele, taelkundige en historische kaanten. As Oost- en West-Stellingwarf veur saemenwarking en zo es om heur henne kieken willen, moe’n ze dat toch in et eerste plak doen naor Stienwiekerlaand (Ov.) en Westerveld (Dr.). Kiek daor now es goed naor, zee Dijkstra: dezelde soort kultuur, dezelde tael, mooie netuur- en kultuurlaandschoppen die kwa netuur- en kultuurtoerisme, kleinschaolige bedrieven en ontwikkelings van de boerkeri’jen slim op mekeer lieken en feitelik bi’j mekeer heuren. Daenk an de Rottige Miente, daenk an de Maotschoppi’je van Weldaodighied, daenk an de lijn Oosterwoolde – Appelsche – Diever. Kom me niet an mit de perveensiegreens, die stelt in dit verbaand amper wat veur en perveensiegreenzen bin prima te veraanderen. Dat is een stok minder ingewikkeld as goenend et graeg veurstellen willen. Stienwiekerlaand en Westerveld, daor liggen kulturele, maotschoppelike, geschiedkundige én taelkundige banen mit de gemienten Oost- en West-Stellingwarf, daor zol vule beter of naodocht wodden moeten, zee de Schrieversronte-veurzitter.

Vervolgens gong Dijkstra op de Stellingwarver Schrieversronte-aktiviteiten in en brocht naor veuren dat d’r in 2015 weer prachtige Schrieversronte-boeken verschenen binnen, bi’jglieks Henk Jager zien ‘Vissen, amfibienen en reptieien in Stellingwarf, et 25ste boek van Johan Veenstra: ‘Vrouw van Ivoor’ (nommeneerd veur de Rink v.d. Velde-pries) en twie ni’je routegidsen: ‘Fietsen in Noordwoolde’ deur Titus de Boer en Jan de Vries en ‘Wandelen bi’j Waskemeer’ deur Bauke Visser Koenders en Leny Mardou. Van de Berkoper auteur Gerrit Hof, die in 2012 wegraekte, verscheen et boek ‘Jongesjaoren’ en van Xavičre Kolk ‘Over grote beren en knuffels’, een boek in Stellingwarfs, Bildts, Fries en Nederlaans, dat bedoeld is om op een goeie meniere over misbruuk van kiender praoten te kunnen. Een hiele riegel aktiviteiten kwam vervolgens nog es even goed naor veuren, zoas et warken an de H.J. Bergveld-pries. Die wodt now orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, omreden de gemienten et ofweten laoten hebben mit disse pries. De veurzitter leut vervolgens nog een hiele riegel ankondings heuren, zoas die van et Stellingwarver Meziekfestival. Dat zal op 13 augustus wezen, krek as veurig jaor weer in Appelsche, in en om de meziekkoepel henne op ‘e Boerestreek. Meer over de ni'je aktiviteiten kommen douk uteraord ok op disse webstee.

Nao Dijkstra was et de beurt an de uutvoerders van et kulturele pergramme. Zoas al angeven, de warkgroep publiciteit hadde veur een ommeraek gezellige aovend zorgd. Zo vertelde Klaasje Herder van Oosterwoolde de oolde Stellingwarver volksverhaelen ‘De laete Zwelver’ en ‘Et verhael van de Pietermannen’. Beide verhaelen bin uut overlevering weg naoverteld deur Wube Lamers van de Kuunderwal en in et laeste kwat van de veurige ieuw op pepier zet en in boekvorm uutgeven. Zoks onder de titel ‘Mien wegen bin duustere paeden’. Een anvulde versie van dat boek verscheen in 2011 bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, onder dezelde titel.


De Nedersaksische manludezanggroep ‘’k Wait nait’ zong prachtige lieties in
verschillende Nedersaksische taelen, waoronder ok et Stellingwarfs. Ok van heur eigen Stellingwarver lied over boer Vondelkaamp kon de zael genieten. Mit dat lied wun de groep veurig jaor de twiede pries van et Stellingwarfs Meziekfestival. Arg veul wardering was d’r ok veur et optreden van de uut vuuf personen bestaonde Scheve Schaats Band uut Wolvege. De band speulde bekende lieties van o.e. Bob Dylan, The Monkees, Creedence Clearwater Revival en Amy Macdonald, mar hadde veur disse aovend ok drie teksten in et Stellingwarfs ommezetten laoten deur Sietske Bloemhoff, waoronder et bekende ‘Op ’e fiets’ van de Drentse groep ‘Skik’. Die Stellingwarver versie is veur aorighied onderan op disse pagina van oonze webstee plaetst.


Dagblad van et Noorden maekt inzendings bekend

Et bekende Dagblad van et Noorden het op 5 jannewaori weten laoten wat veur inzendings d’r kommen binnen veur heur streektaelpries van 2016. Dat is een lange riegel. D’r bin twie ofdielings: iene veur de meziek en iene veur de schrieveri’je. Veur die twiede kattegorie bin d’r meer as twintig inzendings, mit viere uut Stellingwarf. Et Dagblad priest oons ‘kleine taelgebied’ daor veur. De Stellingwarver inzendings bin Henk Jager zien ‘Vissen, amfibienen en reptielen’, Gerrit Hof zien verhaeleboek 'Jongesjaoren’, Xavičre Kolk heur ‘Over beren en knuffels’ en Johan Veenstra zien ‘Een vrouw van Ivoor’. Dat boek is, neffens et Dagblad, ok de ienigste ‘dikke roman’ onder de inzendings. Bi’jkotten maekt een jury zien ‘eerste keur’ op in de vorm van een ‘kotlieste’, daornao gaon ze de priezen veerder bepaolen.


Streektael: een zaeke van deurgaon mit eten en drinken

In ‘De Taolkraant’ van december 2015 was o.e. een aorig vraoggesprek te lezen mit heufdredakteur Pieter Sijpersma van et bekende Dagblad van et Noorden. We haelen even een mooie uutspraoke van him over et gebruuk van de streektael naor veuren. Sijpersma reageert d’r mit op de pessimisten die d’r de hieltied bliek van geven dat ze daenken dat et allienig mar verkeerd gaon zal mit de streektaelen in de toekomst. Misschien verdwienen ze inderdaod, uutaendelik, zegt hi’j, mar dat is gien reden om now mit al die aktiviteiten op te holen. ‘Wij weet dat wij dood gaot, maor daorom stop wij nou toch niet met eten? Wij doet ’t veur de levenden en niet veur de dooien. Waor leefd wordt is der toekomst.’ Mooi om even in je ommegaon te laoten an et begin van een ni’j jaor.
('De Taolkraant' is een uutgifte van oonze zusterorgenisaosie in Drenthe, et Huus van de Taol in Beilen.)


Opgruuien mit en 't bruken van de streektael: niks gien hinder veur je Nederlaans

Perfester Leonie Cornips lat et weer es zien, en et is een mooie konklusie om et ni’je jaor mit in te gaon. Weer wodt antond: streektael is niet verkeerd, et het gien negatieve invloed. Perf. Cornips vertelt over een groep van jonge kiender die onderzocht binnen op heur woordkennis. Dit is in et kot heur konklusie: ‘Hoe we de 128 kinderen ook indelen, er is geen verschil te vinden in Nederlandse woordenschatkennis tussen kinderen die thuis meer Nederlands versus kinderen die thuis meer dialect spreken.’ Dit soorte uutspraoken is nog altied van belang om de negatieve beeldvorming te bestrieden die d’r hier en daor nog is. Mar et moet toch zo staorigan wel een keer dudelik wezen, zoj’ zeggen… [bron: elektrisch tiedschrift Neder-L, december 2015]


Johan Veenstra kandidaot veur de Rink van der Veldepriis

De Stellingwarver schriever Johan Veenstra is ien van de vuuf kandidaoten veur de Rink van der Veldepriis 2016. Veenstra is nommeneerd veur zien roman Een vrouw van ivoor, die eind augustus uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte. De aandere vier kandidaoten veur de pries bin Willem Schoorstra (Pier), Mindert Wijnstra (De seefrou), Anne Feddema (De triennen fan Cheetah) en Hylke Tromp (Noah).
De Rink van der Veldepriis wodt sund 2004 om et jaor uutriekt deur de gemiente Smallingerlaand en de Friese Pers Boekerij. Hi’j bestaot uut een keunstwark van Anne Woudwijk en een bedrag van 1250 euro. De pries is nuumd naor de in 2001 wegraekte Friese schriever en journalist Rink van der Velde. Die zien boeken wodden jaorenlaank geweldig goed verkocht.
De winner wodt op 17 feberwaori 2016 bekendmaekt.


Ni’jste Ovend is d’r! Tip: wor Ovend-lezer!

De ni’jste Ovend is d’r weer, et zesde en laeste nommer van 2015. Van et ienigste Stellingwarver kulturele tiedschift, in et Stellingwarfs dus! Mit proza disse keer van Jannes Westerhof (een kruderig ‘Veuroffien’), van Roely Bakker, Sjoukje Oosterloo, Jannie van der Zee, Harmen Houtman, Johan Veenstra (weer mit een ‘katteverhael’) en Freddie de Vries. Dichtwark lezen we disse keer van Jan van Mackum en Willem Jan Teijema. Jan Koops stelt et ni’je bestuurslid van de Schrieversronte Hendrik Fokkema an oons veur en Anne Henk Bloemhoff vertelt weer as ‘oonze man in Osaka’ aorige weties uut Japan. De redaktie brengt aorig wat ni’js, zoas over de ni’jste publikaosie van de Stellingwarver Schrieversronte ‘Over grote beren en knuffels’. Sutelder Lutz Jacobi haelt de kollega-sutelders een dag naor Den Haag en d’r wodt weerommekeken op de Stellingwarver dag in De Hoeve. Dennis Worst en Henk Bloemhoff brengen heur twiede diel over Riete-benaemings in Stellingwarf en omgeving. Nog gien abonnement? Dat is gauw te verhelpen; even een berichien naor info@stellingwarfs.nl. Twintig euro in ’t jaor, daor hoej’ et dus niet om over te geven.


Arriva veur ’t Stellingwarfs

Et kan nog een zegen wodden om over een jaor mit de Arriva-bus deur Stellingwarf en omstreken te toeren. Temeensen, zo maeken we haost op uut een artikel in de LC van 9-12-2015. ‘Arriva pakt busdienst Zuidoost’ zo zegt de kop, en we lezen dat Oosterwoolde een hiele vlotte verbiening mit Drachten krigt, en in West-Stellingwarf komt een proef mit elektrische dielauto’s op ‘e lijnen daor weinig meensken mitgaon. Arriva wil ok Fries en Stellingwarfs steunen neffens direkteur Hettinga in de LC. Wat zol de inzet wodden veur et Stellingwarfs? As we optimistisch wezen meugen wodt et dus van 2016 of echt een zegen om mit de bus te gaon. Mit de Arrivabus, dan, want aanderen, zoas Qbuzz (‘Kwiebes’ in de volksmond’) hebben dan et naokieken. Temeensen, as et niet bi’j een veurlopige gunning blift en as ’t ok veerder veur de rest zo ni’jd wodt as ’t knipt is.


Ni'j boek: Over grote beren en knuffels

Op maendag 9 december overhaandigt auteur Xavičre Kolk et eerste exemplaor van et prenteboek ´Over grote beren en knuffels´ an vrouw Sietske Poepjes, dippeteerde veur tael en kultuur van de perveensie Frieslaand.
Et prenteboek is bedoeld veur oolden én kiender. Om een gesprek angaon te kunnen over grote meensken en de greenzen van kiender. Xavičre Kolk schreef dit boekien tegere mit heur zeuntien Daniël van acht jaor. Naodat Daniël twie jaor leden zo flink was om zien geheim te vertellen, wol hi’j mithelpen om aandere kiender te bescharmen tegen grote beren.
Et boekien is schreven vanuut de beleving van kleine beer; een jongien dat graeg wil dat zien oolden trots op him binnen. Op een dag vragt de grote beer uut zien straote as hi’j even in huus komt. Kleine beer wil niet bertaol wezen, dus dot hi’j dat. As kleine beer laeter buten komt is hi’j niet meer bliede. En hi’j pist naachs inienen in zien bedde. Ok het hi’j naachtmerries en is hi’j zomar kwaod op Mem.
Kleine beer en zien mem hopen dat dit boekien, mit et verhael in vier verschillende taelen, meensken helpen zal en steunen. En dat et boekien dit muuilike onderwarp beter bespreekber maekt.


Stellingwarfs, Bildts, Fries en Nederlaans

De vier taelen in dit boekien bin taelen die in Frieslaand bruukt wodden: et Stellingwarfs, et Bildts, et Fries en et Nederlaans. Omdaj’ je over muuilike onderwarpen in je eigen taal wat makkeliker uteren kunnen.
Veur de prachtige illestraosies en opmaek van et boek zorgde Edith Stultiens uut Liwwadden. Veur de vertaelings zorgden Baukje Luining (Bildts), Hermien van der Meer (Fries) en Sietske Bloemhoff (Stellingwarfs).
Et boek wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, mit financiële steun van de perveensie Frieslaand. Veur et drokken d’r van zorgt Printbase bv in Sunt-Jehannesge.Of bi'j' an 't zuken naor oolder ni'js? Tip: Klik dan even op 'Webstee-archief' in de blauwe kelom links, omtrent onderan op disse websteebladziede


Krek weeromme van een dag op schoele, van et warken op 'e febriek, een kuier of een lange vergeerdering, en even tied veur een gedicht? Lees dan even veerder!


Op ’e fiets

(de tekst van et bekende lied van de Drentse groep ‘Skik’, vertaeld en naor oonze streek Stellingwarf bewarkt deur Sietske Bloemhoff)

'k Trap de fiets deur maelig zaand
op 'n pad tussen Buil en Else,
en as ik douk bi’j Kannede belaan’,
dan fiets ik deur.
Langs Appelsche gao 'k op ’e Fochtel an,
Oosterwoolde en dan langs de Kompejonsvaort,
en as ik dan De Kuunder zie dan fiets ik deur,
ik wil de hieltied veerder, ik wil alles zien.

De laeste mooie dag van 't jaor misschien,
liekewel 't mit de winterdag ok oe zo mooi wezen kan.
Ik wil now veerder deur naor Makkinge,
want bi’j d’oolde meule vien ik et prachtig.
A’k hier zo fiets en ’t wi’jt niet slim,
dan gaot 't haost vanzels.

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
‘k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.

’k Zit op ’e fiets, kom deur Iegyptezaand,
en bin zowat bi’j de Friese greens,
ik daenk da'k even kieken gao in ’t Hoornster laand,
dan gauw naor Berkoop.
Ik stao even te kieken bi’j et oold kenon,
en stao een posien te daenken wat ik now doen zal,
links of rechtdeur.

Dan gao ik veerder naor Zaandhuzen toe,
'n kaorte he'k niet neudig, want ik ken mien arf,
a'k daor doukies over De Lende kom
dan bin ‘k weeromme in West-Stellingwarf.
‘k Wil de hieltied veerder, naor Noordwoolde toe,
Vinkege, De Hoeve, naor Hooltpae.
A’k hier zo fiets en et wi’jt niet slim
dan gaot 't haost vanzels

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
’k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.


'k Gao now over Wolvege, Ni’jtriene,
over ’t pad langs de Scheene kot bi’j Scharpenzeel,
en dan rechtdeur naor et beeld van Pieter Poot,
Spangehoek en dan naor Sliekenborg,
‘k Zie lanen en de Kuunder Karke staon,
dan fiets ik deur want ’t wi’jt niet slim,
't gaot vandaege vanzels

Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
’k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi’j wat, wie dot mi’j wat,
wie dot mi’j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.De eerste drie gedichten die hier volgen kommen uut de Schrieversronte-uutgifte: 'Van Schossel tot kuierpad' (Berkoop, zommer 2014)


Ik daenk de hooltwallen
om mien gedaachten henne

in de veerte een geluud
een traog piepen
deur et hoolt
onder de bomen deur
veurbi’j et hekke
langs de zwatte brummels
et laand in
langzem naor beneden
maekt De Kuunder ruumte
stuurt et waeter
krek die kaante op
waor a’k henne wol
elke peddelslag een betien
veerder vot
havens wo’n groter
de golfslag van de boten hoger
gruun maekt plak veur witte koppen
schoem jagt langs mi’j henne

ik daenk de hooltwallen
om mien gedaachten henne

Willem Jan Teijema


Kringloop

Zunnestraolen
blote voeten op
gruun grös
voegelgekwetter
meitied
et hatte zingt
de geest zocht
ni’je paeden
pruuft al de
zoemer
in volle bluui
geurende as
riepe appels in de
haast
oktoberstormen
stelen kleur
roven blaeden van
huverende bomen
naekte toeken huden
zwiegende voegels
winter
koolde stolt et waeter
zunnestraolen spiegelen
verlangst naor
blote voeten op
gruun grös.

Roely Bakker


Waor as ik gao

Aendeloos
Op ‘e wiend
Drift de schofferd
Boven et laand
Oftekend
Tegen et blauw
Van de onaendighied

In de zunne
Stao ik
Mit zien klauwen
In mien ziel
Volg ik
De voegel
Veerder
Naor ginder
Daor
Waor as ik
Gaon kan

Christine Mulder


=================================================


Lendediek III

Elektrische paolen spinnen
mit heur zwatte draoden
een web van miemering
deur haastige lochten.

De dieze uut et waeter
wist tiedelik et asfalt uut,
een spinne lat een druppe valen,
op roestig stiekeldraod…

De zunne dri’jt zien kotte uren,
de wiend gieselt boom en blad,
et brune riet fluustert huut’rig
de diek waacht kalm en zwat.


Harmen Houtman
(uut:Dichterbi’j. Gedichten. Berkoop, 2008)


tael

Wie streektael slit veur nostalgie
moet dit verhael niet lezen.
Et Stellingwarfs moet potverdrie
écht niet van gister wezen!


Jouk (schoelnaeme van Martinus Bakker)
Uut: De Ovend 9 (1981): blz. 88


Vot weten wat een Stellingwarfs woord inhoolt of hoej' et schrieven moeten?

Klik dan an: www.stellingplus.nl/wp-content/uploads/2010/10/woordenboek3.pdf.


Femilieberichten in et Stellingwarfs

Riegelmaotig wo’n wi’j vraogd om hulpe bi’j et schrieven van een tekst in et Stellingwarfs, bi’j et maeken van een opschrift, bi’j et bedaenken van een naeme in et Stellingwarfs of bi’j et opstellen van een femiliebericht in et Stellingwarfs. Et is hiel goed dat zoks gebeurt. De Stellingwarver Schrieversronte bestaot as instelling ok om meensken bi’j zok soorte van dingen te helpen. En wi’j helpen jim graeg, dat blief d’r mar niet lange over piekeren. Bel of mail oons dus, oons tillefoonnommer is 0516-451108. Om te mailen kuj' hier an de linkerkaante 'kontakt maeken' anklikken.


NI'JSTE ANPASSING VAN DISSE BLADZIEDE: 3-2-2016