De Stellingwarver Schrieversronte is het belangrijkste instituut voor taal, literatuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een bijzondere regio in Zuidoost-Friesland (NL), waar men vanouds Stellingwarfs spreekt. Het Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch. Onze administratie is geopend op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Overleg met andere medewerkers is alleen mogelijk na telefonische afspraak. Tip: bezoekt u ook eens onze andere website: www.stellingplus.nl!


NI'JS


Paoskevuren in Oost- en West

Et is Paosken, dat we hebben weer de tied van et paoskevuur. Ie vraogen je misschien of waor as dat nog veurkomt in oons gebied. Waor wodde nog toogd, waor wodde nog sleept? Waor is of was et nog, mit ’n allen om de paoskebulte en dan de braand d’r in, mit een feest van uren? Dat zoj’ wel weten willen, en al hielemaole aj’ al niet meer in de buurt wonen. Om mar wat te numen: in Kannede, Noorwegen of Djakarta... Zól et feitelik nog wel veurkommen, vraog ie je misschien of. Kan zoks nog bestaon in disse veraanderende tied? Now, dat is toch hiel aanders as daj’ misschien daenken.
Mar eerst even wat aanders. De twiefel as et verschiensel wel bestaon blieven zol is al van vule eerder, dat bliekt wel. De bekende Stellingwarver schriever H.J. Bergveld publiceerde in 1953 een mooi verhael over et verschiensel paoskevuur hier bi’j omme. Hi’j schrift an et aende: ‘Sjongejonge wat was dat toch mooi, zoe’n paoskevuur waor ’t hiele dörp an mithulp. Mar ok dat heurt tot ’t verleden, en in oonze tegenwoordige tied hebben de schoelejongen et bliekber alderdeegst te drok om ien keer in ’t jaor es wat mit mekeer te doen. Of zol et allienig mar inbelinge wezen?’ Dat verhael wodde in 2013 nog es publiceerd in Bergveld zien verzaemelde wark: ‘Bergveld lest veur uut eigen wark’. Tekstuutgever Henk Bloemhoff maekte een netisie bi’j et verhael: ‘Gelokkig wodt et paoskevuur ok in 2013 en grootkaans ok laeter nog altied in ere holen in verscheiden Stellingwarver dörpen.’ We bin al weer een jaor laeter, en wie deur oons gebied trekt zicht toch her en der nog paoskebulten. Ie zollen weten willen waore wel en waore niet. En daor is now es een keer goed aachter te kommen, want de Liwwadder Kraante (LC) het op 19 april een aorig artikel schreven, mit een overzicht waor dit jaor paoskevuren binnen. Dat is in Oost- en West-Stellingwarf: Appelsche (3x), Berkoop, Donkerbroek, Else, De Haule, Ni’jberkoop, Makkinge, Oosterwoolde (4x), De Fochtel (2x), Waskemeer, Hooltpae, Sunnege, De Oosterstreek, Ooldelaemer, Vinkege en Ni’jhooltpae. Noordeliker telde de LC ok paoskevuren in de gemienten Opsterlaand (4x), ’t Vene (8x), en De Friese Meren (20x; veur wie him ofvragt wat dat wel niet wezen mag, dat 'De Friese Meren': dat is een ni’je kleine-mammoetgemiente). De Stellingwarven staon bekend as et ‘epicentrum’ van de paoskevuurtredisie, zo schrift de LC, en dat is ok zo in historisch opzicht, mar dan allienig vanuut et Friese perspektief, zonder daj’ over de perveensiegreenzen kieken. Mar dat moej’ netuurlik juust wel doen. De Stellingwarven bin feitelik de raand van et hiel groot Nedersaksisch gebied waor vanoolds de paoskevuren tredisie weren; dat lopt oostelik en ok zudelik nog veerder, ok in Noord-Limburg en Noord-Braobaant. Dit schreef K. ter Laan in zien ‘Folkloristisch Woordenboek van Noord en Zuid’ (1949): ‘Paasvuren worden ontstoken in Stellingwerf, Westerwolde, Drente, Overijssel, Gelderland’. Hi’j vertelt netuurlik vule meer, en zegt dan ok nog: ‘Onder de invloed van de Stellingwerven in de laatste jaren ook Paasvuren te Oude- en Nijehorne, Katlijk, Mildam en Jubbega; doch ook te Wijnjeterp, in de Hemrik en te Ouwsterhaule bij Joure’. Ter Laan vertelt ok over et waoromme en hoe van de paoskevuren, en over alderhaande biezundere gewoonten. Hi’j vertelt ok dat de paoskevuren in Duutslaand braanden in hiel Duuts Nedersaksen, van de Rijn tot an de Elbe.
De meensken hadden ok riempies en zo in dit verbaand. Ter Laan citeert een Drents riempien. Uut et Stellingwarfs Woordeboek (diel III, 1997, blz. 784-785) neteerden we disse beide, uut West en Oost elk iene: ‘Hej’ je nog een oolde maande?/Hej’ je nog een bossien riet?/Aanders wil oons paosvuur niet branen/ Aanders braant oons paosvuur niet!’, en: ‘Et paosvuur dat zal branen/Zoete lieve Garrigien/’t Paosvuur dat zal branen/Zoet lieve meid’. Et eerste wodde optekend in Hooltpae, et twiede in De Fochtel. De twiede tekst wodde zongen op de bekende wieze van ‘Zoete lieve Gerritje’.


Van katteliek tot geriffermeerd: Stellingwarver geschiedenis omdebi’j 1600, 24 april!

D’r komt een slim interessaante lezing an over de veraanderings in Oost- en West-Stellingwarf nao et begin van de Reformaosie. De titel van die lezing is ‘Van katholiek tot protestant in de Stellingwerven: problemen en mogelijkheden voor verder onderzoek’. De lezing wodt holen deur dr. Wiebe Bergsma, verbunnen an de Fryske Akademy en oold-inwoner van Haulerwiek. Et is in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, op 24 april. Et begint aovens om 20.00 ure.
Wat gebeurde d’r bi’j oons in de tied van even nao de Reformaosie? Daor is wat oonze regio angaot niet zo vule over bekend. Wiebe Bergsma zal daor in zien lezing et ien en aander tegenover stellen. Dat zit ziezo.
Et gebrukelike beeld van de Stellingwarven is dat d’r zo weinig gebeurde omdebi’j 1600. De predikaanten wollen om alderhaande redenen niet naor de dörpen in oonze regio en ok niet naor de Friese Woolden in et algemien, d’r weren gien grote geleerden, gien steden, gien kloosters (die hebben d’r ok nooit west), gien adel, en gao mar deur.
Klopt dat beeld of moe’n we inkelde nuancerings plaetsen? Neffens de inleider wisse wel. Om alvast een klein veurschottien te geven: de ienigste vertaeling van Erasmus zien wark die in et zestiende-ieuwse Frieslaand maekt wodde, was van de haand van de grietman van Stellingwarf J.P. Sannes!


Eerste ankondiging: Lende-symposium

De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert op vri’jdag 14 november in ‘t Vlechtwark in Noordwoolde een symposium mit as thema de revier De Lende. Die zal die dag vanuut verschillende invaalshoeken belocht wodden. Zo is d’r vanzels veul ommedaenken veur de geschiedenis d’r van en veur de laandschopselementen, mar dat is d’r bi’jglieks ok veur verhaelen en gedichten die De Lende as onderwarp hebben. Inleidings bin d’r o.e. van Dennis Worst, Geert Lantinga, Jan Slofstra en Henk Bloemhoff. Mit eren is d’r op dit mement nog overleg. Et idee veur et symposium is ontstaon vanwegens de grote interesse van de lezers van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. In dat blad is d’r deur et hiele jaor henne ok op alderhaande wieze ommedaenken veur De Lende en dat bliekt arg an te slaon. Meer ni’js over et symposium komt laeter.


CD mit Stellingwarfs Volkslied prissenteerd op Blessiger schoele

Deensdagmiddag 18 meert wodde op de dörpsschoele van De Blesse de spiksplinterni’je cd mit daorop et Stellingwarfs Volkslied prissenteerd. De cd zit in een zonuumd mediaboekien van 24 bladzieden dikke, mit veul ommedaenken veur et biezundere van de regio Stellingwarf, en uteraord de woorden en wieze van et volkslied. Et Stellingwarfs Volkslied wodde in de vuuftiger jaoren van de veurige ieuw schreven deur Hendrik Johannes Bergveld, veur de meziek zorgde doe Han Bokelman.

Et eerste exemplaor van de ni’je cd wodde deur veurzitter Ype Dijkstra van de Stellingwarver Schrieversronte uutrikt an Sven Berkien van de dörpsschoele van De Blesse. Dat gebeurde tegere mit alle ere leerlingen van groep 4 en 5. Mitien daornao was et volkslied te heuren, en et wodde alderdeegst deur de kiender hier en daor al wat mitzongen. Alle kiender kregen vervolgens een exemplaor van et kienderboek ‘Winterwille’ uutrikt. Dat boek is kotleden nommeneerd veur de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden.

De laeste tied is d’r vaeke vraoge naor et Stellingwarfs Volkslied; de vraoge komt bi’j de Schrieversronte ok nogal es binnen van schoelen. Zo kwam d’r van de schoele van De Blesse de vraoge om et volkslied op de hiemkunde-webstee www.stellingwerf-heemkunde.nl te zetten, zodat alle Stellingwarver schoele, as ze willen, et volkslied an de leerlingen leren kunnen.

Veur de cd wodde et Stellingwarfs Volkslied zongen deur et mingd koor ‘Oons genoegen’ van Hooltpae, o.l.v. dirigente Hinke Jelsma van Kollumerzwaog. Op de cd is ok een instermentaole versie te heuren, veur die versie zorgde Serge Epskamp van Zaandhuzen. Casco Songs Studio uut Zaandhuzen zorgde veur de opnaemen en mastering van de cd. De teksten in et mediaboekien bin schreven deur Henk Bloemhoff, veur et fotowark zorgden Lenus van der Broek en Sietske Bloemhoff. De vormgeving was in hanen van Alain ter Schuur uut Wolvege. De cd is alliend te koop bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. De oplaoge is 500 stoks, de cd kost € 10,00.


Vang de Wiend / Catch the Wind, Stellingwarver vertaeling van Donovan zien evergreen: goeie twiede in Plein 5

In weke 14 dee et Stellingwarfs mit in een wedstried van evergreens in de streektael, onder et motto ‘Zing zoals je gebekt bent’. Et pebliek kan stemmen mit een anklikmeugelikhied op een bladziede van de webstee van et NCRV-pergramme Plein 5. De wedstried is wekeliks, mit elke weke viere van te veuren deur de redaktie uutkeuzen nommers, en lopt in de periode van 3 meert tot 29 meie. Disse weke dee Henk Bloemhoff mit, mit ‘Vang de Wiend’, zien eigen vertaeling en uutvoering van Donovan zien ‘Catch the Wind’. In de jaoren zeuventig en tachtig veural kreeg Henk Bloemhoff aorig wat bekendhied as Stellingwarver troubadour. Tot zoe’n acht uren veur de sluting van disse wekeliks ronde was et wikkerdewik mit 47% tegenover 47%, mar daornao leup de teller toch nog deur naor de verholing 53% veur de Grunninger zanger Martin Korthuis (mit: ‘Loat mie’), tegenover 42% veur Henk Bloemhoff zien Vang de Wiend. De Henk Bloemhoff van disse tied d’r over: ‘Een hattelike fielsetaosie netuurlik veur Martin. Al mit al mooi om mit te doen en ik heb verneumen dat een boel meensken ‘Vang de Wiend’ mooi vienen. Dit en nog een inkeld aander lietien van eerdere jaoren za’k nog es op youtube of zokszowat perberen te kriegen. Veur de liefhebbers dus. Ok heb ik murken dat een protte meensken buten oons gebied belangstelling hebben veur et Stellingwarfs, of et now juust kregen hebben. Dat gelt netuurlik ok veur aandere streektaelen. Iene bonke winst dus. Et is een aorige formule van de NCRV, want bi’j de prissentaosie geven ze ok et neudige ommedaenken an streektael, vertaelers en uutvoerders.’
De weke-winners gaon deur naor de finale. Die is op 29 meie. Meer info over et pergramme kuj’ lezen op plein5.ncrv.nl . ‘Vang de Wiend’ is in 2005 op de cd ‘Dag Stellingwarvers’ kommen, mar was al hiel wat eerder vertaeld en ok wel uutvoerd. Die cd is uutgeven deur JAZ Music. D’r is nog een kleine veurraod exemplaoren bi’j de Stellingwarver Schrieversronte (pries 10 euro).


Kienderboek WINTERWILLE nommeneerd veur Streektaelpries Dagblad van et Noorden

Oflopen zaoterdag wodde bekend dat et kienderboek ‘Winterwille’ op nommenaosie staot veur de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden. Die pries wodt jaorliks uutrikt an et beste kulturele en/of keunstzinnige streektaelprodukt. Et boek Winterwille verscheen in november van et oflopen jaor en wodde uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte. An et boek warkten mit mekeer negen schrievers, fotografen en tekeners mit: Sietske Bloemhoff, Herma Egberts, Nanda van Gestel, Xavičre Kolk, Ruurd Jelle van der Leij, Christine Mulder, Sjoukje Oosterloo, Frank Spijkers en Freddie de Vries. Ere nommeneerden in de kattegorie poëzie en proza bin: Stip ter Laan (As ik nou mor eerst wat verdain), Tieme Woldman (Moord in het Mantingerveld), Alja Streutker (Niet van gistern; Biebelse verhalen veur kinder), Willem Tjebbe Oostenbrink (Opdreugde troanen), Rients Gratama & Carla van der Heijde (Pien en heur spinne) en Suze Sanders (Veenbraand). Op zundag 30 meert wodt in een feestelike bi’jienkomst in Slochteren bekendmaekt wie de Streektaelpries 2013 wunnen het. In 2009 wun Johan Veenstra de pries mit zien roman ‘Et geheim van de wiend’.


Laandweren in Overiessel

De belangstelling naor de oolde laandweren tussen Stellingwarf en Drenthe & Overiessel is de laeste twintig jaor gruuid. Veur meensken mit interesse veur laandweren is d’r in oonze buurperveensies ok et ien en aander an aorige dingen. Zo is d’r in et tiedschrift ‘Natuurlijk Overijssel’, een uutgifte van ‘Landschap Overijssel’, om percies te wezen in et nommer van meert 2014, in de rebriek ‘Cultuurhistorie’ een aorig artikel te vienen van de haand van Lamberthe de Jong. Et hiet: ‘Landweren in Overijssel. Landschapselementen uit de Middeleeuwen’, en et gaot over ooldere, laetere en pas weer opmaekte laandweren, bi’jglieks in Haoksbargen. Butendat wodt een aorige fietsroute bi’j oolde Sallaanse laandweren daele uut de doeken daon. Et artikel is te vienen op bladziede 10-12, en daor vien ie ok een soortement van inlegger mit info over de fietsroute.


Grunninger kroniekschriever Sicke Benninge ok veur Stellingwarver geschiedenis belangriek

In de loop van veurig jaor wodden wi’j wezen op et verschienen van een belangriek boek mit oorspronkelike teksten van de Grunninger kroniekschriever Sicke Benninge. Et boek bestaot oorspronkelik uut drie dielen. Et dadde diel gaot over ‘alle die oerloege, last, jammer ende verdriet’ tussen 1491 en 1530 in de wiede omkrieten van de stad Grunningen, de stad daor Benninge een pat van zien leven woonde en warkte. Et register verwist o.e. naor zoe’n dattien bladzieden daor Stellingwarf in nuumd wodt. Ok wodt d’r naor verschillende dörpen verwezen, zoas De Haule en Oosterwoolde. Ie kun lezen wat him o.e.daore ofspeulde an geweld deur vremde troepen. Dit is de volledige titel: ‘Sicke Benninge, Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen. Bezorgd door F.A.H. van den Hombergh en E.O. van der Werff, 2 banden. Huygens ING (Den Haag 2012). De uutgifte is te koop, mar ie kun him ok inzien op internet.


Kaortebaank op webstee Meertens Instituut in de locht

Et Meertens Instituut in Amsterdam het vanof et laest van jannewaori 2014 een kaortebaank in de locht. Et gaot om een webstee mit ongeveer 30.000 titels van kaorten mit tael- of kultuurverschiensels in Nederlaand en Vlaanderen. Bi’j ongeveer de helte van de titels kuj’ mitien deurklikken naor een scan van de kaorte. Nao zoveul tied zal zoe’n link bi’j alle kaortetitels zet wezen. De kaortebaank is et eerste aktuele overzicht van publiceerde en niet eerder publiceerde taelkaorten en etnologische kaorten. Et adres van de kaortebaank is:
www.meertenskaartenbank.nl.


'Huj haelen uut et westen. Et belang van hujwinning veur veneboeren an de boverloop van De Lende, De Kuunder en Et Keuningsdiep’: interessaante lezing deur Dennis Worst

Laandschopshistorikus en inwoner van Oosterwoolde Dennis Worst is doende mit promosieonderzuuk an de Fryske Akademy. Hi’j is ok de trekker van de kursussen laandschopshistorie in Stellingwarf. Op donderdagaovend 13 feberwaori 2014 hul hi’j een lezing op uutneudiging van de Stellingwarver Schrieversronte, in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et was een slim boeiende lezing, daor dudelik in maekt wodde hoe een flink tal Stellingwarver perochies hujlanen hadde in Noordwest-Overiessel, en waoromme. Ok in et oolde Schoterlaand en Opsterlaand hadden sommige perochies westelike hujgebieden. Schoterlaand bi’jveurbeeld hadde de Schoter Uterdieken, noordwestelik van de revier De Kuunder, parallel an de streek van De Langelille. An de benedenloop van Et Keuningsdiep weren hujlanen van Opsterlaanse perochies. De stried van de Stellingwarvers tegen de bisschop van Utrecht in de eerste helte van de veertiende ieuw hadde ok te maeken mit de anspraoken op de lanen van Stellingwarver perochies in Noordwest-Overiessel. De spreker ondersteunde zien lezing mit goeie overzichten en dudelik beeldmateriaol. Zoe’n veertig man was kommen om te luusteren, en zonder uutzundering was elkeniene dike tevreden nao ofloop. In artikelvorm verschient Worst zien verhael in et Friese wetenschoppelike tiedschrift It Beaken. Et verschienen van et nommer daor et omme gaot wodt verwaacht in de loop van disse zommer.


Raeke poëzie, mooie verhaelen, over een schilder an De Lende en… oolde Blesdiekiger karke iene van de de alderooldsten van oons gebied?

Jim raoden et al. Zoks zol wiezen kunnen op et verschienen van de ni’je Ovend. En inderdaod, die is d’r. Dat is de 42e jaorgaank no. 1, feberwaori 2014, en die lat him hatstikke goed lezen. De inhoold: poëzie van Jan Willem Teijema en Roely Bakker, en proza van Sjoukje Oosterloo, Lily Köhler, Freddie de Vries en Pieter Dijkstra. Dan is d’r et ‘deurlopende verhael’, disse keer in et Aachterhoeks, deur Derk Jan ten Hoopen. Netuurlik is d’r weer et bekende Veuroffien van Jimmy. Et is allegeer iene bonk gevarieerde kultuur. Mit et uutvoerige juryrappot van de Stellingwarver Schrieveri’jepries 2013, een winterindrok veural over hadrieden, langebaenerieden en zo van Carolien Hunneman uut Finlaand, Jannes Westerhof over keunsteneresse Annie Ligthart, die op alderhaande plakken schildert mar toch et meerste tussen Iekenverlaot tot an Driewegsluus, dus in oons mooie Lende-gebied. Over et ontstaon van die prachtrevier en alderhaande meer vertelt Geert Lantinga in een vervolgtekst. En dan is d’r nog alderhaande ni’js en mooi fotowark. En dan nog wat biezunders: ie vienen een butengewoon interessaant artikel van Rienk Klooster over de karkhoffies van Blesdieke. Rienk het mooie anwiezings dat de ooldste Blesdiekiger karke grootkaans van ongeveer 1100 is. Dat die zol dan bi’j de ooldste karkies van Stellingwarf heuren. De volgende karke, een groten iene, brengt hi'j mit reden in verbaand mit et oorlogszuchtige optreden van bisschop Jan van Arkel, die et him in de plasse haelde om Blesdieke in 1361 plat te branen. Gieniene van de geschiedenisliefhebbers in oonze streek mag dit artikel van Rienk ontkommen, netuurlik. Hoezo zollen de meensken van 2014 minder lezen as eerder? Toch nog gien abonnee? De Ovend verschient zes keer in et jaor en wodt je toestuurd veur een abonnement van mar 19 euro. Gewoon doen, ie steunen zodoende ok nog een keer et streektaelinstituut!


Boekbiendersmanifestaosie bi’j de Stellingwarver Schrieversronte

Bi’j de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (SSR) in Berkoop verschient in de eerste helte van 2014 een boek mit wark van bekende Stellingwarver dichters en keunsteners. Veur et wark dat in Van schossel tot slingerpad opneumen is, hebben Roely Bakker (gedichten), Peter Hiemstra (beelden), Christiaan Kuitwaard (schilderi’jen), Christine Mulder (gedichten), Marjolein Spitteler (mingde techniek) en Willem Jan Teijema (gedichten) heur inspireren laoten deur et thema ‘Ruumte’. Et boek is an et aende van jannewaori klaor, mar wodt pas prissenteerd tiedens de eupening van ‘Eupen Stal’ 2014. Dat komt omreden an et verschienen van Van schossel tot slingerpad een boekbiendersmanifestaosie koppeld is. Iene van de belangriekste onderdielen van die manifestaosie is een wedstried haandboekbienen.
Vervolgens ligt et in de bedoeling om tiedens de tentoonstelling Eupen Stal in 2014 et boek, de kunstwarken én de rissultaoten van de haandboekbiendmanifestaosie (mit katalogus) te prissenteren. Eupen Stal is dit jaor van 12 juli t/m 10 augustus.

Biezundere pebliekspries
An de manifestaosie is een pebliekspries verbunnen. Veur de deur et pebliek van Eupen Stal uutkeuzen inzendings wo’n deur de drie keunsteners en dichters speciaol drie kombinaosies van gedichten en keunstwarken maekt.

Et mitdoen an de wedstried
Iederiene kan an de wedstried haandboekbienen mitdoen, ammeteurs liekegoed as professionals. Veur wie graeg mitdoen wil volgen hier de technische gegevens:
- et boek telt 56 bladzieden, die drokt binnen op 150 grams hooltvri’j MC mat.
- et fermaot is 24 x 24 cm.
- de katernen bin volen en niet perforeerd.
- veur de schutblaeden bin twie blanko dubbelvellen beschikber

De kosten om mit te doen bin € 20,00. Die bin bedoeld veur et toesturen van de katerns, et weerommesturen van et boek, mar ok veur de katalogus die vlak veur Eupen Stal begint verschienen zal en de dielnemersformelieren. Et bedrag kan overmaekt wodden op NL26FRBK0299807711 t.n.v. Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Anmellen kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, o.v.v. Boekbiendersmanifestaosie. Et adres is: Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop / Oldeberkoop
Je opgeven kan ok via de mail: info@stellingwarfs.nl
Veur meer info kuj’ bellen: 0516-4511108, even vraogen naor Sietske Bloemhoff

Naodat de € 20,00 overmaekt binnen wo’n de katerns rond 1 feberwaori toestuurd. Veur 15 meie 2014 moet jow inzending bi’j de Schrieversronte binnen wezen.


Juryveurzitter Dagblad van het Noorden-pries slim veur koesteren Nedersaksisch

De jury van de Dagblad van het Noorden Streektaelpries het een ni’je veurzitter kregen. Et is Eric van Oosterhout, borgemeister van de gemiente Ao en Hunze. Hi’j nuumt et een ere om zodoende mitwarken te kunnen an et anvieteren van et Drents, Grunnings en Stellingwarfs. Hi’j komt van oorsprong niet uut et noorden en praot dan wel gien Nedersaksisch, mar verstaot et goed, liekewel as et Fries. Hi’j pleit geern veur alles wat mit de streektaelen te maeken het en et Dagblad lat him zeggen: “Van Oosterhout vindt dat het Gronings en het Drents net zoveel aandacht verdienen als 'het zorgvuldig gekoesterde Fries'”. We maggen rekenen dat hi’j et Stellingwarfs en aandere Nedersaksisch ok bedoeld het. Bron: Dagblad van het Noorden, 9 december 2013.


Gegevens in oolde dagblaeden zuken: dat kan now mit ‘Delpher’

Een aorig ni’jgien uut de digitaole wereld, daor et Meertens Instituut mit naeme op wezen het: d’r bin now hiel vule oolde kraante-uutgiften beschikber om digitaol deur te zuken, zo te zien ok meer as dat de meersten bekend wezen zal. Vandaor dit berichien: veur elkeniene die bepaolde oolde dagbladen deurzuken wil is d’r now de zuukmesiene Delpher. De Keuninklike Biebeltheek (KB) het d'r hiel veul veur anleverd. Die het trouwens een jaormennig leden al weten laoten an de Stellingwarver Schrieversronte dat ze zels al heur boeken gaondeweg digitaliseren zullen, ok heur boeken in de streektael. Mar Delpher is dus now even in et ni’js. Ie kun in oolde kraanten vanzels berichten vienen over streektaelschrievers vroeger, over stokkies m.b.t. de geschiedenis, en al zo wat henne. Et is netuurlik wel even goed naodaenken om een logisch woord in te tikken daor aj' mit zuken willen. Veur oonze omgeving is van belang om te weten dat ok de ‘Friese Koerier’ (1952-1969) deur te zuken is via Delpher. Die kraante, die veul infermaosie het uut Stellingwarf weg, is now dus ok beter te vienen en in te zien as eerder. De KB hadde al wel de ‘Friese Koerier’ digitaol beschikber sund et laest van 2011. De Liwwadder kraante van vroeger koj’ al eerder digitaol deurzuken, via dekrantvantoen.nl. Dat was al aorig bekend. Dat de Friese Koerier ok te deurzuken was, was dus niet bi'j elkeniene bekend. Mar dat zal now mit ‘Delpher’ wel aanders wodden. Hier kuj’ him vienen:
www.delpher.nl


Stellingwarver Schrieversronte vragt vri’jwilligers!

Veur et veerder digitaliseren van et Kenniscentrum van de Schrieversronte is de Stellingwarver Schrieversronte op zuke naor meensken die een dagdiel in de weke daor an mithelpen willen. Sund een posien is om die reden al een groepien vri’jwilligers o.l.v. Schrieversrontemitwarkster Saskia Douma drok doende mit et herorgeniseren van et belangrieke centrum. Et Kenniscentrum van de Schrieversronte is ét centrum in de Stellingwarven waor unieke kollekties angaonde de Stellingwarver tael en streekkultuur op een goeie meniere beweerd blieven. Et doel is om de kommende tied alle unieke materiaol dat in et Kenniscentrum te vienen is op de ni’je webstee www.stellingia.nl te plaetsen. Veur et inscannen van alle schriftelike materiaol wodt now uutkeken naor meensken die de Schrieversronte daor bi’j helpen willen. Dus… hebben jow een morgen of een middag over in de weke, en jow zollen mithelpen willen, jow bin van hatte welkom! Anmellen kan deur even te bellen mit de Schrieversronte (0516-451108), en dan even te vraogen naor Sietske Bloemhoff.


Krek weeromme van een dag op schoele, van et warken op 'e febriek, een kuier of een lange vergeerdering, en even tied veur een gedicht? Lees dan even veerder!


Riekdom

rusteloos
jaegen de meensken
aachter heur dromen an

dromen van riekdom
dromen van altied meer
dromen van altied groter
dromen van altied beter

*
ze vergeten
de grote riekdom
die ze al jaoren bezittenJan Veldhuizen (uut: De wiend blaost ok wel es aandersomme.
Berkoop, 2010, blz. 10)


Lendediek III

Elektrische paolen spinnen
mit heur zwatte draoden
een web van miemering
deur haastige lochten.

De dieze uut et waeter
wist tiedelik et asfalt uut,
een spinne lat een druppe valen,
op roestig stiekeldraod…

De zunne dri’jt zien kotte uren,
de wiend gieselt boom en blad,
et brune riet fluustert huut’rig
de diek waacht kalm en zwat.


Harmen Houtman
(uut:Dichterbi’j. Gedichten. Berkoop, 2008)


tael

Wie streektael slit veur nostalgie
moet dit verhael niet lezen.
Et Stellingwarfs moet potverdrie
écht niet van gister wezen!


Jouk (schoelnaeme van Martinus Bakker)
Uut: De Ovend 9 (1981): blz. 88


Femilieberichten in et Stellingwarfs

Riegelmaotig wo’n wi’j vraogd om hulpe bi’j et schrieven van een tekst in et Stellingwarfs, bi’j et maeken van een opschrift, bi’j et bedaenken van een naeme in et Stellingwarfs of bi’j et opstellen van een femiliebericht in et Stellingwarfs. Et is hiel goed dat zoks gebeurt. De Stellingwarver Schrieversronte bestaot as instelling ok om meensken bi’j zok soorte van dingen te helpen. En wi’j helpen jim graeg, dat blief d’r mar niet lange over piekeren. Bel of mail oons dus, oons tillefoonnommer is 0516-451108. Om te mailen kuj' hier an de linkerkaante 'kontakt maeken' anklikken.


NI'JSTE ANPASSING VAN DISSE BLADZIEDE: 20-4-2014